Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

WRW Yn Cael Ei Benodi Fel Contractwr Cylch Caron Wrth I’r Cynllun Dderbyn Cyllid Dylunio

Mae'r cwmni adeiladu WRW wedi cael ei benodi yn gontractwr ar gyfer cynllun Cylch Caron. Daw'r newyddion wedi i Gylch Caron gael arian gan Lywodraeth Cymru i gynllunio'r cynllun. Roedd y cwmni o Lanelli yn llwyddiannus ar ôl proses dendro.

Mae arian o'r Gronfa Gofal Integredig wedi galluogi partneriaid Cylch Caron i roi cyfarwyddid i WRW i lunio dyluniad manwl o'r cynllun.

Mae cynllun trawiadol Cylch Caron yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ceredigion, Tai Canolbarth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Llywodraeth Cymru. Bydd yn darparu adeilad newydd sbon wedi'i gynllunio i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol; ynghyd â thai arbenigol i bobl sydd ag anghenion gofal yn Nhregaron.

Mae'r Cynghorydd Catherine Hughes yn aelod o Gabinet y cyngor a hi yw Cadeirydd Bwrdd rhanddeiliaid Cylch Caron. Dywedodd: "Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous o ran adeiladu Canolfan Adnoddau Integredig y mae ei hangen yn fawr, a fydd yn cymryd lle Ysbyty Cymuned Tregaron, Canolfan Adnoddau Bryntirion a'r feddygfa'r teulu.

"Mae Cylch Caron yn mynd i ddiwallu gwir angen yn Nhregaron a'r gymuned gyfagos. Hoffwn ddiolch i bawb a fu'n gysylltiedig hyd yma am eu gwaith caled a'u dyfalbarhad."

Dywedodd Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: "Rwy'n falch o allu cyhoeddi'r cam pwysig hwn yn natblygiad canolfan newydd Cylch Caron yn Nhregaron, a fydd yn dod â gwasanaethau pwysig o dan yr un to, yn agosach at y bobl sydd eu hangen.

"Drwy weithio gyda'n gilydd a chanolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar, bydd y gwasanaethau hyn yn helpu pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol.

"Mae Cylch Caron yn enghraifft ardderchog o sut y gall rhaglen gyfalaf Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru sicrhau newid drwy roi atal, ansawdd a thryloywder wrth wraidd ein gwasanaethau iechyd, gofal a thai.

"Bydd y cynllun yn helpu i sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau a fydd yn gwneud y gorau o'u lefel o annibyniaeth ac yn eu helpu i aros yn eu cartref eu hunain neu ddychwelyd iddo cyn gynted â phosibl."

Dywedodd Jon Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr WRW Construction: "Rydym yn falch iawn o gael ein dewis gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu cynllun gofal iechyd o'r fath ar gyfer y bobl leol Tregaron a'r cyffiniau.

"Bydd y prosiect yn cynnwys meddygfa meddyg teulu, fferyllfa, chwe uned iechyd a gofal cymdeithasol hyblyg, 34 o fflatiau, cyfleusterau ar gyfer gofal tymor hir, gofal dydd a chlinigau cleifion allanol.

"Ar ôl ei gwblhau, bydd Cylch Caron yn Ganolfan Adnoddau Integredig o'r radd flaenaf a bydd yn ychwanegiad gwych i Geredigion.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n partneriaid yn y gadwyn gyflenwi leol i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant drwy gydol y prosiect."

Gweledigaeth Cylch Caron yw adeiladu ar y gwydnwch a'r ymrwymiad presennol i ofalu am bobl yng nghymuned Cylch Caron. Drwy hyn, bydd y bartneriaeth yn creu model gwledig, arloesol o ofal yn y gymuned i ddiwallu anghenion gofal, iechyd a thai yn yr ardal sy'n addas ar gyfer heddiw ac sy'n gynaliadwy ar gyfer yfory.

Gwybodaeth Bellach:   https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/wrw-yn-cael-ei-benodi-fel-contractwr-cylch-caron-wrth-i-r-cynllun-dderbyn-cyllid-dylunio/