Credyd Cynhwysol

Cyflwynodd y Llywodraeth y Credyd Cynhwysol yn 2013. Bydd pob person 'oed gwaith' sy'n derbyn budd-daliadau yn trosglwyddo i'r Credyd Cynhwysol yn ystod 2018.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-dal fydd yn disodli'r prif fudd-daliadau. Bydd yn effeithio ar unrhyw un sydd yn hawlio'r budd-daliadau dilynol:

 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

Byddwch yn derbyn un taliad unwaith y mis, a bydd hyn yn amrywio yn ôl eich amgylchiadau y mis hwnnw. Gall amrywio oherwydd:

 • Dod o hyd i swydd neu golli swydd
 • Gweithio llai neu fwy o oriau
 • Babi newydd
 • Chwalfa perthynas
 • Symud tŷ

Sut mae gwneud cais?

 • Bydd angen i chi wneud cais ar-lein a threfnu cyfweliad yn y Ganolfan Waith
 • Bydd eich hyfforddydd gwaith yn cytuno ar raglen gyda chi i fynd yn ôl i'r gwaith, caiff eich arian ei ostwng os nad ydych yn gwneud y pethau sydd yn y cytundeb hwnnw.
 • Bydd angen i chi gael cyfrif banc sy'n caniatáu arian i mewn ac allan
 • Bydd angen i chi drefnu eich arian dros y mis i dalu eich holl filiau
 • Bydd yn 6 wythnos o'ch cais cyn i chi dderbyn eich taliad cyntaf a chewch eich talu'n fisol ar ôl hynny
 • Os ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau uchod, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cysylltu â chi i wneud cais newydd

 A fyddaf yn cael llai o arian?

Bydd rhai pobl yn cael gostyngiad yn y swm a dderbyniant, ond bydd rhai pobl yn cael mwy. Os ydych mewn gwaith gallech fod yn cael mwy gan y caiff Credyd Cynhwysol ei dalu i chi hyd yn oed os ydych yn gweithio dros 16 awr yr wythnos ac ni chaiff eich budd-dal ei dorri am bob punt a enillwch, ond dim ond fel canran.

Beth fydd angen i chi wneud?

Bydd angen i chi dalu eich rhent allan o'ch taliad Credyd Cynhwysol.

Mae'n bwysig eich bod yn crynhoi 1 mis o rent ar eich cyfrif fel nad oes gennych ôl-ddyled rent pan gewch eich taliad cyntaf.

Bydd angen i chi drefnu Debyd Uniongyrchol i dalu eich rhent ar y dyddiad y caiff eich budd-dal ei dalu i chi.

Os oes gennych ôl-ddyled rhent, gallwch ofyn am i'r arian gael ei dalu'n syth i Tai Canolbarth Cymru o'ch taliad Credyd Cynhwysol i ad-dalu'r ôl-ddyled.

Os nad ydych yn ansicr sut i dalu eich rhent, neu sut mae'r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi, cysylltwch â ni ar 0300 111 3030 os gwelwch yn dda. Efallai y gall ein Swyddogion Rheoli Incwm a Chynghorwyr Budd-daliadau Lles eich helpu.