Byddwch yn barod am Credyd Cynhwysol!

Mae'r system budd-daliadau yn newid - a bydd angen i chi newid I wneud yn siŵr nad ydych ar eich colled. Dyma'r amser i siarad gyda ni.

Credyd Cynhwysol yw'r taliad misol sengl newydd fydd yn effeithio ar bawb sy'n hawlio unrhyw un o'r budd-daliadau uchod.

Sut mae hawlio Credyd Cynhwysol?

Bydd angen i chi:

  • lenwi cais ar-lein cyn gynted ag y gwyddoch y byddwch yn mynd ar y Credyd Cynhwysol - bydd hyn yn osgoi oedi pellach mewn taliad. Gallwch wneud hyn yn www.gov.uk/apply-universal-credit
  • Gwneud yn siŵr fod gennych gyfrif banc a all dderbyn eich budd-dal yn electronig a gwneud taliadau fel Debydau Uniongyrchol i dalu eich rhent
  • Trefnu eich arian ar sail mis yn hytrach nag ar sail wythnos neu bythefnos.

Pan fyddwch ar y Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi lenwi a derbyn Ymrwymiad pwrpasol.

Os nad ydych yn cyflawni pob un o'r cyfrifoldebau a gytunwyd yn eich Ymrwymiad, byddwch yn cael toriad yn eich budd-dal a elwir yn Sancsiwn.

Fel tenant Tai Canolbarth Cymru, mae'n bwysig eich bod yn deall y byddwch yn uniongyrchol gyfrifol am dalu eich rhent eich hun yn y dyfodol.

Mae llawer o denantiaid sydd wedi symud i'r Credyd Cynhwysol eisoes yn mynd i drafferthion, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n un ohonynt!

Ffoniwch 0300 111 3030 i drefnu Debyd Uniongyrchol

Os byddwch yn clywed eich bod yn cael eich symud i'r Credyd Cynhwysol, cysylltwch â Tai Canolbarth Cymru cyn gynted ag y byddwch yn gwybod dyddiad eich taliad i drefnu Debyd Uniongyrchol I dalu eich rhent.

Dylid gwneud hyn fel taliad misol mor agos ag sy'n bosibl i ddyddiad talu eich Credyd Cynhwysol.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi symud i'r Credyd Cynhwysol?

  • Caiff eich holl fudd-daliadau, yn cynnwys Budd-dal Tai, eu dalu i chi fel taliad sengl unwaith y mis.
  • Bydd angen i chi dalu rhent eich hunan, yn uniongyrchol i Tai Canolbarth Cymru. Ni chaiff bellach ei dalu gan Budd-dal Tai.
  • Ni fyddwch yn derbyn eich taliad cyntaf tan un mis calendr a saith diwrnod ar ôl dyddiad eich cais. Bydd y taliad yma'n cynnwys lwfans ar gyfer un mis o rent.
  • Daw'r Budd-dal Tai i ben ar y diwrnod y daw'r cais Credyd Cynhwysol i rym - mae hyn yn golygu y bydd gennych o leiaf bump wythnos o rent yn ddyledus.

Beth os nad wyf yn gallu talu fy rhent?

Dylech siarad â ni cyn gynted ag sydd modd os ydych yn cael trafferth i dalu eich rhent fel y gallwn helpu. Mae gennym dîm cyfrinachol sy'n gweithio'n bennaf i helpu pobl drin eu harian ac unrhyw ddyledion. Gallwn helpu i wneud trefniant fforddiadwy fel y gallwch dalu unrhyw ôl-ddyledion rhent a'ch cadw allan o'r llys.

Bydd y newid hwn o un system budddaliadau i un arall yn achosi problemau i rai tenantiaid, ond gallwn helpu!

Cysylltwch â'r tîm ar 0300 111 3030

Beth os nad wyf yn talu fy rhent?

Os nad ydych yn talu eich rhent - ac nad ydych yn gofyn am help neu gefnogaeth gennym - byddwn yn gweithredu yn y llys i gymryd eich cartref yn ôl.

Yn ogystal â photensial colli eich cartref, byddwch hefyd yn atebol am gostau llys, sy'n £325 ar hyn o bryd.

Gwnawn bopeth a allwn i helpu tenantiaid sy'n cael trafferth i dalu eu rhent. Mae angen i chi gysylltu â ni cyn gynted ag sy'n bosibl os ydych yn cael problemau.

Adnoddau Ychwanegol

Credyd Cyffredinol a chi (dogfennaeth arweiniad)   -   https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-and-you

Fideo Trosolwg o'r Gwasanaeth Credyd Cynhwysol   -   https://www.youtube.com/watch?v=4WgJU8Y_bQg

Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) Sianel YouTube   -   https://www.youtube.com/user/workandpensions