Didyniadau Tan-ddefnyddio neu Dreth Ystafelloedd Gwely

O 1 Ebrill 2013 ymlaen, gostyngodd y Llywodraeth fudd-dal tai pobl o 'oedran gwaith' os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eu cartref nag mae'r canllawiau yn dweud sydd eu hangen.

Beth mae ystafell wely 'dros ben' neu 'dan-ddefnyddio'  yn olygu?

Mae hyn yn golygu cael mwy o ystafelloedd gwely nag mae'r Llywodraeth yn dweud sydd eu hangen. Os ydych yn derbyn budd-dal tai a bod gennych ystafell dros ben, byddwch yn colli peth budd-dal tai.

Faint o ystafelloedd wely y caniateir i mi eu cael?

 • 1 ystafell wely ar eich cyfer chi a'ch partner
 • 1 ystafell wely ar gyfer dau blentyn dan 10 (o ba bynnag ryw)
 • 1 ystafell wely ar gyfer dau o blant dan 16 o'r un rhyw
 • 1 ystafell wely ychwanegol os ydych chi neu'ch partner yn anabl ac angen gofalwr dros nos
 • Plant maeth
 • Plentyn anabl sydd angen ystafell wely ar wahân

Ni chaniateir ystafell ychwanegol ar gyfer plant sy'n dod i aros ar benwythnosau.

Faint yw'r dreth ystafelloedd gwely?

 • 14% yr wythnos os oes gennych un ystafell wely ychwanegol
 • 25% yr wythnos os oes gennych un neu fwy o ystafelloedd gwely dros ben.

Beth yw 'oedran gwaith'?

Ar hyn o bryd mae dan 62 mlwydd oed, ac mae'n effeithio ar ymgeiswyr a chyplau lle mae un ohonoch dan 62 oed. Bydd oedran gwaith yn parhau i gynyddu a bydd yn 65 oed erbyn 2018.

Pensiynwyr

 • Dim ond i hawlwyr oedran gwaith y bydd y rheolau newydd yn weithredol.
 • Caiff pobl dros oed cymhwyso am gredyd pensiwn gwladol neu sydd â phartner dros yr oed hwnnw eu heithrio

Rhieni myfyrwyr

 • Os mai cartref eu rhieni yw prif breswylfa myfyriwr, yna ni chaiff ei hystafell wely ei hystyried fel bod dros ben.

Teuluoedd a gafodd brofedigaeth

 • Pan mae tan-ddefnydd yn digwydd oherwydd marwolaeth, rhoddwn flwyddyn o ras fel bod teuluoedd a gafodd brofedigaeth yn cael peth amser i ymgyfarwyddo gyda'u colled ac yn gallu gwneud y penderfyniadau cywir am eu cyllid a maint eu cartref.

Gofalwyr Maeth

 • Caniateir ystafell ychwanegol i ofalwyr maeth cymeradwy p'un ai os oes ganddynt blentyn wedi'i leoli gyda nhw neu rhwng lleoliadau, cyn belled â'u bod wedi maethu plentyn o fewn y 12 mis diwethaf neu wedi dod cofrestru fel gofalwr maeth o fewn y 12 mis diwethaf..

Personél lluoedd arfog

 • Ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar wragedd neu ŵyr rhai sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Bydd rhieni gyda phlant wedi tyfu fyny yn y Lluoedd Arfog sy'n parhau i fyw gyda'u rhieni yn parhau i gael eu hystyried fel bod yn byw adref wrth weithredu'r meini prawf ar faint tra byddant i ffwrdd ar ddyletswydd gweithredol.