Rhan-berchenogaeth Cartref

Rhan-berchenogaeth

Cartref

gyda budd rhwyd ddiogelwch
Papur Ymgynghori

Beth yw eich barn chi?

Rydym eisiau eich barn ar y syniad o ran-berchenogaeth cartref

Fyddech chi’n hoffi bod yn berchen cyfran o’ch cartref? Gallai hyn fod yn bosibl gyda’r cynllun a gynigiwn...

Ein Cynnig

Ein cynnig yw rhoi gallu i denantiaid fod yn berchen/rhan-berchen y cartref y maent yn ei rentu ond gyda sicrwydd rhwyd ddiogelwch.

Cyflawni Dymuniadau ein Tenantiaid

Yn 2012, dywedodd 43% o’n tenantiaid yr hoffent brynu cyfran o’u cartref a theimlai 17% ohonynt fod ganddynt y gallu i wneud hynny. Bu’r Gymdeithas felly yn edrych ar sut y gall gyflawni dymuniadau’r tenantiaid hynny, ac ar yr un amser barhau i “wneud cartrefi ansawdd da yn fforddiadwy i fwy o bobl”.

Faint fydd y gost?

Mae’r enghreifftiau dilynol yn dangos costau wythnosol y cynnig o gymharu â rhent presennol yr eiddo.

Mae’r enghreifftiau yn seiliedig ar dai 2 a 3 ystafell wely, ond ystyrir pob math o eiddo.

 

Math Eiddo Tyˆ 2 ystafell wely (Gwerth £134,000*) Tyˆ 3 ystafell wely (Gwerth £159,000*)
Disgrifiad Tâl wythnosol presennol £ Tâl wythnosol ar ôl prynu cyfran 20% £ Tâl wythnosol presennol £ Tâl wythnosol ar ôl prynu cyfran 20% £
Rhent** 80.50 38.00 95.75 50.00
Tâl cynnal a chadw*** 0.00 30.00 0.00 35.00
Tâl gwasanaeth**** 5.00 5.00 5.00 5.00
Cyfanswm tâl i'r
Gymdeithas
85.50 73.00 100.75 90.00
Mae hyn yn enghraifft fras o’r costau os oes angen i chi gymryd benthyciad am y gyfran 20%:
Taliadau morgais
(seiliedig ar gyfradd log 5% dros 25 mlynedd)
N/A 33.00 N/A 37.00
Cyfanswm alldaliadau 85.50 106.00 100.75 127.00


Nodiadau::

*Gall gwerthoedd eiddo ostwng yn ogystal â chynyddu. Byddai pris yr eiddo yn seiliedig ar brisiad annibynnol.
**Rhent - y cynnig yw y byddai’r taliad rhent yn gostwng yn sylweddol pan fo tenant yn prynu cyfran o’u cartref.
***Tâl cynnal a chadw - i sicrhau y caiff yr eiddo ei gynnal a’i gadw’n briodol i reoliadau Llywodraeth Cymru, bydd y rhan-berchennog yn gwneud taliadau cynnal a chadw wythnosol i’r Gymdeithas.
****Y ffigur tâl gwasanaeth yw’r taliad wythnosol nodweddiadol gan denant mewn tyˆ tuag at gynnal a cadw ardaloedd cymunol.

Esboniad o Ran-berchenogaeth gyda Rhwyd Ddiogelwch

Rhwyd Ddiogelwch “Prynu’n Ôl”

Gall amgylchiadau pobl newid yn eithaf cyflym a
theimlwn ei bod yn bwysig ar adeg o argyfwng nad yw’r rhai a brynodd gyfran o’u cartref mewn risg o’i golli oherwydd na allant dalu eu morgais.

Ein cynnig yw y gall y prynwr ofyn, ar unrhyw amser, gyda thelerau ac amodau, bod y Gymdeithas yn ail-brynu rhan o neu’r holl gyfran a brynwyd drwy’r “rhwyd ddiogelwch prynu’n ôl”. Byddai pris prynu’r gyfran yn seiliedig ar werth y farchnad ar gyfer yr eiddo amser “prynu’n ôl”. Fodd bynnag, dylid nodi y gall gwerth eiddo ostwng yn ogystal â chynyddu. Byddai’r meini prawf tebygol ar gyfer “prynu’n ôl” yn cynnwys gwaethygiad yn sefyllfa ariannol y prynwr neu os oes angen i’r prynwr symud am ryw reswm.

I ddiogelu’r prynwr a hefyd y Gymdeithas, rhaid i’r eiddo fod wedi ei gynnal a’i chadw yn dda. Felly mae’r cynllun a gynigir yn cynnwys cytundeb y bydd y Gymdeithas yn cynnal yr eiddo y cyfeiriwyd ato yn yr enghraifft fel y “tâl cynnal a chadw”.

Pan fo’r prynwr wedi prynu 100% o’r eiddo, gallant ddal i fanteisio ar y rhwyd ddiogelwch “prynu’n ôl”, cyhyd â’u bod wedi parhau i gynnal a chadw yr eiddo drwy’r Gymdeithas.

 

Hoffem ddiolch i Altair am ei help yn datblygu’r cynllun yma.

Gellir buddsoddi arian a dderbynnir o werthiant i ddarparu mwy o gartrefi i bobl leol.

Pe bai 15% o’n tenantiaid yn prynu cyfran o ddim ond 10% yn eu cartref gallem adeiladu o leiaf 25 cartref arall.

Os, ar gyfartaledd, y prynid cyfran 25%, byddai hyn yn golygu mwy na 60 o gartrefi newydd ac os byddai grant Llywodraeth Cymru yn cyfateb y cyfalaf, yna gellid darparu dros 120 o gartrefi newydd.

Pe defnyddir y cynllun ar draws Cymru gallai weld cynnydd o rhwng 1,000 a 4,000 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu.


Camau Nesaf

Mae’r Gymdeithas yn ymgynghori’n eang ar y cynnig yma gyda thenantiaid a phartneriaid y Gymdeithas fel y Cyngor, ac yn bwysig, ddarparwyr morgeisi, i weld os oes awydd ar draws Cymru i ddatblygu’r cynnig i fod yn gynnig real i’w denantiaid.


Dyddiad cau: 30 Mehefin