Cydymffurfio gyda gofynion deddfwriaethol a statudol

 1. Mae'r Gymdeithas yn cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth briodol wrth hysbysebu swyddi a dethol cyflogeion.

 2. Mae'r Gymdeithas yn cydymffurfio gyda gofynion y Swyddfa Gartref i gyflogwyr wirio bod gan ddarpar gyflogeion hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

 3. Dan rai amodau gall y Gymdeithas gyflogi perthynas agos i aelod presennol o staff ond fe'i gwaherddir rhag cynnig cyflogaeth i Aelod Bwrdd neu i berthynas agos o Aelod Bwrdd neu gyn Aelod Bwrdd.

Sut y recriwtiwn gyflogeion

 1. Dewisir Panel Cyfweld, yn cynnwys y rheolydd llinell, y Rheolydd Adnoddau Dynol a, lle'n briodol, yr aelod perthnasol o'r Grŵp Gweithredol. Os yw'r swydd wag ar gyfer aelod o'r Grŵp Gweithredol, bydd Cadeirydd y Gymdeithas, Aelodau eraill o'r Bwrdd a chyflogeion eraill hefyd yn ymwneud â'r broses recriwtio.

 2. Fel arfer caiff swyddi gwag eu hysbysebu'n ddwyieithog yn y wasg leol ac ar wefan y Gymdeithas. Ar gyfer rhai swyddi gellir penderfynu hysbysebu'n fwy eang yn y wasg leol neu genedlaethol neu mewn cylchgronau proffesiynol arbenigol.

 3. Bydd ymgeiswyr yn derbyn pecyn cais yn cynnwys ffurflen gais, ffurflen monitro cydraddoldeb, disgrifiad swydd a manyleb person a chaiff ceisiadau eu hasesu ar hynny, a gwybodaeth gyffredinol am y Gymdeithas fel sy'n briodol. Mae'n rhaid gwneud ceisiadau ar ffurflen gais y Gymdeithas ar gyfer hwylustod cymharu wrth lunio'r rhestr fer ac i sicrhau fod pob ymgeisydd yn rhoi'r un wybodaeth sylfaenol. Gellir atodi curriculum vitate (CV) gyda'r ffurflen gais. Ni chaiff ceisiadau eu derbyn ar ôl yr amser a'r dyddiad cau a nodir yn yr hysbyseb. Caiff pob cais eu trin yn gyfrinachol.

Sut y detholwn yr ymgeisydd llwyddiannus

 1. Bydd y panel cyfweld yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr i gael eu gwahodd ar gyfer cyfweliad. Caiff pob cais ei asesu ar feini prawf a gytunwyd yn flaenorol gan o leiaf ddau aelod o'r panel cyfweld, gan roi ystyriaeth i'r disgrifiad swydd a'r fanyleb person. Caiff rhestr fer o (fel arfer) bump neu chwech o ymgeiswyr eu dewis ar gyfer cyfweliad.
 2. Mae gan y Gymdeithas ymrwymiad i gyflawn goblygiadau'r Symbol Anabledd a bydd yn cyfweld â phob ymgeisydd gydag anabledd sy'n cyflawni'r isafswm meini prawf ar gyfer y swydd wag.
 3. Caiff pob ymgeisydd am y swydd na chawsant eu cynnwys ar y rhestr fer eu hysbysu am hynny.
 4. Gwahoddir yr ymgeiswyr ar y rhestr fer i fynychu cyfweliad a chânt yr un wybodaeth am y Gymdeithas ac am y Panel Cyfweld.
 5. Gellir gofyn i ymgeiswyr gwblhau detholiad o brofion a/neu gyflwyniad addas i'r rôl.
 6. Mae'r Panel Cyfweld yn cyfweld â phob ymgeisydd ar y diwrnod a bennwyd ac yn penderfynu ar yr ymgeisydd llwyddiannus gan ystyried eu cymwysterau, profiad, gallu ac addasrwydd ar gyfer y swydd. Ni fydd y cwestiynau a ofynnir i ymgeiswyr yn wahaniaethol.
 7. Mae pob ymgeisydd sy'n mynychu cyfweliad yn gymwys i gael ad-daliad o'u costau teithio ar y gyfradd a gymeradwywyd gan Cyllid y Wlad.
 8. Gofynnir i bob ymgeisydd a wahoddir am gyfweliad i ddangos eu pasbort, neu ddogfennau derbyniol eraill, i alluogi'r Gymdeithas i wirio fod ganddynt hawl cyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn er mwyn cydymffurfio â gofynion y Swyddfa Gartref.
 9. Gofynnir i bob ymgeisydd a wahoddir am gyfweliad i ddangos tystiolaeth ddogfennol o gymwysterau.
 10. Caiff y swydd ei chynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus cyn gynted ag sydd modd ar ôl cyfweliad. Bydd hyn yn amodol ar i'r Gymdeithas dderbyn tystlythyrau boddhaol. (Polisi'r Gymdeithas yw gofyn am o leiaf ddau dystlythyr ysgrifenedig yng nghyswllt ceisiadau allanol, ac mae'n rhaid i un fod gan gyflogwr blaenorol (neu, os mai dyma swydd gyntaf y darpar gyflogai, athro ysgol neu ddarlithydd addysg uwch neu addysg bellach) ac yn amodol hefyd ar wiriad llwyddiannus gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) lle'n briodol. Mae'r llythyr cynnig yn nodi prif delerau ac amodau cyflogaeth, y cyflog dechreuol a dyddiad dechrau cyflogaeth. Gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus dderbyn cynnig y Gymdeithas mewn ysgrifen.
 11. Yn dilyn cynnig penodiad, gall fod yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus lenwi holiadur meddygol os oes cyfiawnhad rhesymol am hynny ar gyfer y swydd.
 12. Pe byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn byw mor bell o'r swyddfa fel na fyddai'n rhesymol nac ymarferol disgwyl iddynt fynychu'n ddyddiol heb galedi, bydd y Gymdeithas yn talu treuliau symud rhesymol. Bydd angen tri dyfynbris gan gwmnïau symud a bydd y Gymdeithas yn ad-dalu cost y dyfynbris isaf.
 13. Yn dilyn penodi'r ymgeisydd llwyddiannus, hysbysir pob ymgeisydd arall a wahoddir ar gyfer cyfweliad cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl dyddiad y cyfweliad iddynt fod yn aflwyddiannus ar yr achlysur yma.

Gwiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS)

 1. Bydd apwyntiadau i rai swyddi yn amodol ar wiriad boddhaol gan y DBS. Mae'r categori yma'n cynnwys:
  • Swyddi sy'n cynnwys cyswllt personol rheolaidd gyda phobl agored i niwed;
  • Swyddi sy'n cynnwys llawer o gyfrifoldeb am faterion ariannol;
  • Swyddi Grŵp Gweithredol.
 2. Lle mae swydd a lenwir yn amodol ar wiriad DBS, cynhwysir y gofyniad hwn yn y pecyn cais.
 3. Dim ond am yr ymgeisydd llwyddiannus y bydd y Gymdeithas yn gwneud cais am ddatgeliad. Caiff unrhyw gynnig cyflogaeth ei wneud yn amodol ar wiriad DBS boddhaol.
 4. Bydd y gofyniad am ddatgeliad boddhaol hefyd yn weithredol i ymgeiswyr o asiantaeth cyflogaeth ac i ymgeiswyr mewnol a gaiff eu dyrchafu neu eu trosglwyddo i swydd a ddaw o fewn y categori yma.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y ffordd mae'r Gymdeithas yn recriwtio ac yn dethol cyflogeion, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

Rheolwr Adnoddau Dynol
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru,

Tŷ Canol,
Ffordd Croesawdy,
Y Drenewydd,
Powys,
SY16 1AL
Ffôn: 0300 111 3030 
E-bost: job@mid-walesha.co.uk