Polisi Preifatrwydd

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyfyngedig (y cyfeirir ati fel "ni neu "ein") yn ymroddedig i gadw preifatrwydd pob ymwelydd i'n gwefan yn www.mid-wales.ha.co.uk. Gofynnir i chi ddarllen y polisi preifatrwydd i ddeall sut y defnyddiwn a diogelwch yr wybodaeth a roddwch i ni.

Drwy gofrestru ar y wefan yma, rydych yn rhoi caniatâd i ni gasglu, defnyddio a throsglwyddo eich gwybodaeth dan delerau'r polisi yma.

Gwybodaeth a gasglwn gennych

Pan fyddwch yn cysylltu â ni efallai y gofynnir i chi roi gwybodaeth neilltuol amdanoch eich hun yn cynnwys eich enw, manylion cyswllt ac yn y blaen. 

Gallwn gasglu gwybodaeth gennych am eich defnydd o'n gwefan yn ogystal â gwybodaeth amdanoch o negeseuon a roddwch ar y wefan ac e-byst neu lythyrau a anfonwch atom. 

Gallwn hefyd ddefnyddio gwybodaeth gronnus ac ystadegau ar gyfer dibenion monitro defnydd y wefan er mwyn ein helpu i ddatblygu’r wefan a'n gwasanaethau a gallwn roi gwybodaeth gronnus o'r fath i drydydd parti. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei defnyddio i wybod pwy yw unrhyw unigolyn. I gadw safonau gwasanaeth cwsmeriaid a chynorthwyo hyfforddiant staff, gallwn hefyd gofnodi a monitro galwadau ffôn a dderbyniwn.

Datgelu eich gwybodaeth

Gall yr wybodaeth a roddwch i ni gael ei chyrchu gan neu gael ei rhoi i drydydd parti, y gall rhai ohonynt fod wedi lleoli tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n gweithredu drosom ar gyfer y dibenion a nodir yn y polisi yma neu ar gyfer dibenion eraill a gymeradwywyd gennych.

Lle byddwch wedi caniatáu pan fyddwch yn rhoi eich manylion i ni, gallwn hefyd ganiatáu i gwmnïau eraill yn ein grŵp i gysylltu â chi'n achlysurol am wasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi. Gallant gysylltu â chi drwy e-bost. Os ydych yn newid eich meddwl am i'r cwmnïau hyn gysylltu â chi yn y dyfodol, gadewch i ni wybod yn info@mid-walesha.co.uk os gwelwch yn dda.

Yn olaf, os yw'n busnes yn ymrwymo i fenter ar y cyd gyda, neu y caiff ei werthu i fusnes arall neu'n uno gyda busnes arall, gall eich gwybodaeth gael ei datgelu i'n partneriaid busnes neu berchnogion newydd.

Nid oes gan wledydd tu allan i Ardal Economaidd Ewropeaidd gyfreithiau diogelu data cryf bob amser. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn cymryd camau i sicrhau y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gan drydydd parti yn unol â'r polisi yma.

Os nad yw'n ofyniad cyfreithiol i ni wneud hynny, ni fyddwn fel arall yn gwerthu, rhannu na dosbarthu unrhyw wybodaeth a roddwch i ni heb eich caniatâd.

Diogelwch a chadw data

Defnyddiwn fesurau diogelwch i warchod eich gwybodaeth rhag cael ei chyrchu gan bobl heb awdurdod a rhag prosesu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, difrodi a niwed. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod rhesymol neu mor hir ag mae'r gyfraith ei angen. 

Cyrchu a diweddaru

Mae gennych hawl i weld yr wybodaeth a gadwn amdanoch a gallwch ofyn i ni wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i sicrhau ei bod yn gywir ac yn gyfoes. Os dymunwch wneud hyn, cysylltwch â'n Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data yn info@mid-walesha.co.uk. Mae gennym hawl cyfreithiol i godi ffi o £10 tuag at ein costau mewn darparu manylion i chi o'r wybodaeth a gadwn amdanoch (cais mynediad gwrthrych).

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Caiff unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol eu rhoi ar y wefan a, lle'n briodol, drwy hysbysiad e-bost. Er mwyn osgoi amheuaeth, dylid nodi na fwriedir i'n polisi preifatrwydd greu unrhyw hawliau contract neu hawliau cyfreithiol eraill ac nid yw'n gwneud hynny.

Sut i gysylltu â'n Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data

Croesewir pob sylw, ymholiad a chais am ein defnydd o'ch gwybodaeth a dylid eu cyfeirio at Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data drwy e-bost yn info@mid-walesha.co.uk neu drwy'r post i Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL.

Gwybodaeth bellach am ddiogelu data

Mae Polisi Diogelu Data llawn y Gymdeithas ar gael yn adran Lawrlwytho'r wefan yma.

Dolenni i wefannau eraill

Mae'r wefan yma'n cynnwys dolenni a chyfeiriadau at wefannau eraill. Gofynnir i chi gofio nad yw'r polisi preifatrwydd yma'n weithredol i'r gwefannau hyn ac rydym yn eich annog i ddarllen polisi preifatrwydd pob gwefan yr ymwelwch â hi.