Blaenolwg Ar Gartrefi Newydd Yn Llwyddiant Mawr Arall

Cafodd pobl leol a gwesteion gyfle i edrych o amgylch y tai a ddatblygir ar hyn o bryd gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru ar y safle yn Heol Trefyclo, Llanandras ddydd Llun 27 Mawrth 2017.

Bu'r digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda dros 80 o bobl leol yn bresennol yn cynnwys rhai fydd yn symud i gartrefi newydd, yr Aelod Cynulliad lleol, Cynghorwyr Tref a Sir, contractwyr, cymdogion, Aelodau Bwrdd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru a staff yn ogystal â gwesteion eraill. Roedd y Gymdeithas yn falch i gael adborth cadarnhaol gan y rhai a fynychodd y digwyddiad, yn cynnwys canmoliaeth am ansawdd y gwaith adeiladu, cynllun y safle a dyluniad braf y gofod byw.

Bydd y datblygiad yn cynnwys cyfanswm o 28 o gartrefi newydd a ddatblygwyd yn ddau gam. Mae'r cam cyntaf, a gwblhawyd yn ddiweddar, yn cynnwys 11 o gartrefi gyda chyfuniad o fathau eiddo yn amrywio o fflatiau un ystafell wely, tai dwy ystafell wely a thŷ pedair ystafell wely wedi'i addasu. Bydd y 17 cartref arall a ddatblygir yn yr ail gam yn adlewyrchu'r angen tai lleol pan gaiff y cam hwn ei ddatblygu.

Prif gontractwr y cynllun yw J Harper & Sons (Leominster) Cyf, gyda'r contract adeiladu'n cael ei reoli gan Strong Partnership Cyf o Gaerdydd, rheolydd prosiect Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Costiodd cam cyntaf y datblygiad tua £1.3 miliwn a chafodd ei ran-ariannu gan £757,000 o Grant Tai Cymdeithasol a Chartrefi Llai Llywodraeth Cymru gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ariannu'r gweddill.

Dywedodd Kirsty Williams, Aelod Cynulliad Brycheiniog a Maesyfed a fynychodd y digwyddiad: "Roedd yn braf gweld cynifer o bobl yn y blaenolwg ac roedd y rhai y bûm yn siarad gyda nhw yn gadarnhaol iawn am ansawdd y tai. Roeddwn yn neilltuol o falch o weld y fam ifanc a'i baban fydd yn symud i un o'r tai yn y dyfodol agos iawn, oedd yn dangos mor glir beth yw manteision y datblygiad."

Dywedodd Mrs Sian Howells, Cyfarwyddydd Busnes Newydd Tai Canolbarth Cymru: "Rydym yn falch iawn i hwyluso'r datblygiad yn Llanandras. Mae'r tai yn effeithiol iawn o ran ynni ac mae ganddynt systemau gwresogi dau barth fydd yn eu gwneud yn fforddiadwy i'n tenantiaid eu gwresogi. Dyrannwyd y cartrefi i ymgeiswyr sydd ag angen cartref ac sy'n byw, gweithio neu'n cynnig rhyw fath o ymrwymiad gwirfoddol i'r ardal. Rydym yn falch iawn o'r cartrefi yr ydym wedi eu hadeiladu yn Llanandras mewn cysylltiad gyda J Harper & Sons (Leominster) Cyf a gobeithiwn y bydd y preswylwyr yn mwynhau byw yn eu cartrefi newydd."

Capsiynau: Digwyddiad Blaenolwg Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn Llanandras ddydd Llun diwethaf 27 Mawrth. Yn y llun o'r chwith i'r dde mae Peter Swanson (Tai Canolbarth Cymru), Beth Jones , David O Evans (Tai Canolbarth Cymru) a Lola Hobson (10) rhes flaen chwith i'r dde Laura Dufort , Ava Rogers (6 mis) ac Alex Rogers.

Tai dwy ystafell wely ar y datblygiad newydd.
Yn y llun o'r chwith i'r dde mae Peter Swanson (Tai Canolbarth Cymru), Kirsty Williams (AC Brycheiniog a Maesyfed), Shane Perkins a Sian Howells (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru).