Dangos Cynlluniau Ar Gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus gwybodaeth i'r cyhoedd a gynhaliwyd yn Nhregaron ar 13 Rhagfyr 2016 mae Tai Canolbarth Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn rhoi cyfle pellach i'r cyhoedd weld y cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Integredig a gynigir ar gyfer Tregaron.

Caiff y cynlluniau cyffrous ar gyfer y cynllun eu hystyried ar hyn o bryd gan Dîm Rheoli Datblygu Cyngor Sir Ceredigion ac maent ar gael i'w gweld ar-lein yn www.ceredigion.gov.uk neu'n uniongyrchol ar y wefan hon (gan ddefnyddio'r dolenni isod) a chânt eu harddangos yn Nhregaron yn y Feddygfa, Canolfan Adnoddau Bryntirion a'r Ysbyty Cymunedol.

Bydd datblygiad Cylch Caron yn adnodd iechyd a gofal cymdeithasol i Dregaron a'r cylch a bydd yn cynnwys meddygfa, fferyllfa gymunedol, clinigau cleifion allanol, gwasanaethau nyrsio cymunedol, gofal hirdymor a gofal dydd. Mae hefyd gynlluniau ar gyfer 34 fflat ar gyfer pobl sydd angen gofal a chefnogaeth ychwanegol i aros yn eu cartrefi eu hunain a chwe lle iechyd a gofal cymdeithasol integredig nad oes angen iddynt mwyach aros yn yr ysbyty, ond sydd angen mwy o gefnogaeth cyn iddynt ddychwelyd adref.

Cynhaliwyd arolygon topograffig sy'n mapio cyfuchlinau a nodweddion presennol y tir i ganfod manylion y pridd ac is-strwythur.

Dywedodd Sian Howells, Cyfarwyddydd Busnes Newydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru: "Mae'n gyffrous i ni fod wedi dechrau peth gwaith paratoi cynnar corfforol ar y safle, fel wrth iddo ddangos symud at gam darpariaeth nesaf y prosiect pwysig yma".

Cynllun 1 - Cynigion Tirwedd (ffeil manwl mawr - bydd yn cymryd amser i lwytho)

Cynllun 2 - Cynlluniau Llawr