Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru bob amser yn edrych am ffyrdd a dulliau i wella ein gwasanaeth i gwsmeriaid. Cyflawnir hyn mewn nifer o ffyrdd:

 • Drwy hunan-reoleiddio yn gweithio gyda'r Tîm Rheoleiddio yn Llywodraeth Cymru
 • Drwy gynnal archwiliadau mewnol o'n hystod lawn o wasanaethau (cynhelir gan archwilwyr annibynnol)
 • Drwy adolygiad o ddata ystadegol a pherfformiad ar dargedau perfformiad
 • Drwy gymharu ein perfformiad gyda pherfformiad Cymdeithasau Tai eraill
 • Drwy gysylltu'n rheolaidd gyda phreswylwyr, anelu eu cynnwys yn ein gwaith perfformiad a datblygu cyfredol
 • Drwy gynnal arolwg blynyddol o denantiaid i ganfod eich barn ohonom a lle credwch y gallwn wella

Diben y dudalen yma yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar sut yr ydym yn perfformio a'r hyn a wnawn i wella ein hystod gwasanaethau i gwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Caiff data a thueddiadau perfformiad ar gyfer nifer o feysydd busnes allweddol eu hystyried, eu cynhyrchu a'u cyhoeddi.

 • Mae cyfarfodydd tîm wythnosol yn rhoi cyfle i gyflogeion i ystyried perfformiad
 • Yn fisol yng nghyfarfodydd y Tm Gweithredol a Pherfformiad
 • Mae cyfarfodydd Aelodau Bwrdd yn derbyn adroddiadau perfformiad bob chwarter yn rhoi sylw i bob agwedd o'r busnes
 • Yn chwarterol drwy hunanwerthuso ar y wefan
 • Yn chwarterol ac yn flynyddol yng nghylchgrawn LOOK i denantiaid
 • Mae gan reoleiddwyr Llywodraeth Cymru a'r archwilwyr mewnol fynediad i system rheoli perfformiad Covalent i weld perfformiad ar unrhyw amser

Data Perfformiad Allweddol

Mae'r holl ddogfennau hyn ar gael yn adran Lawrlwytho y wefan

Arolygon E-bost

Mae gennym yn awr gyfleusterau i gynnal arolygon drwy e-bost. Os hoffech gymryd rhan yn unrhyw arolwg, anfonwch eich cyfeiriad e-bost atom drwy ddefnyddio adran Cysylltu â Ni  y wefan yma.

Mae'r Gymdeithas bob amser yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich sylwadau

Os hoffech wneud unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am ein perfformiad neu unrhyw agwedd o'r gwasanaeth a gewch gan y Gymdeithas neu unrhyw beth y teimlwch all fod o ddiddordeb i ni, defnyddiwch adran Cysylltu â Ni y wefan hon.