Didyniadau ar gyfer Personau heb fod yn Ddibynnol

Mae'r Llywodraeth wedi cynyddu'r swm y mae angen i bersonau heb fod yn ddibynnol arnoch sy'n byw gyda chi ei dalu tuag at y rhent. Mae hyn yn weithredol ar gyfer pobl ar Fudd-dal Tai gydag unrhyw un dros 18 oed yn byw gyda nhw (heblaw eu partner).

Beth yw person heb fod yn ddibynnol?

Pobl sy'n rhannu eich cartref ond nad ydynt yn dibynnu arnoch am gefnogaeth ariannol, ee plant wedi tyfu fyny, perthnasau neu ffrindiau. Nid yw gofalwyr a chyd-denantiaid yn bersonau heb fod yn ddibynnol.

Ni all personau heb fod yn ddibynnol hawlio Budd-dal Tai ar gyfer taliadau a wnânt at y rhent.

Disgwylir i 'berson heb fod yn ddibynnol' wneud cyfraniad at y rhent p'un ai ydynt yn gweithio neu'n derbyn unrhyw rai o'r budd-daliadau dilynol:

  • Budd-dal Anallu
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Gyfraniad
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm
  • Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Statudol a Thâl Salwch
  • Lwfans Hyfforddiant Seiliedig ar Waith

Sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Os oes person heb fod yn ddibynnol yn rhannu eich cartref, gall effeithio ar faint o Fudd-dal Tai a Budd-dal Treth Cyngor a gewch gan y disgwylir iddynt gyfrannu at gost y rhent a'r Dreth Gyngor allan o'u henillion neu fudd-daliadau.

Sut fydd yn effeithio ar fy Mudd-dal Tai/Budd-dal Treth Gyngor?

Gwneir didyniadau o'ch Budd-dal Tai/Budd-dal Treth Gyngor ar gyfer personau dros 18 oed heb fod yn ddibynnol sydd yn byw gyda chi fel arfer. Mae gwahanol lefelau o ddidyniad. Os yw'r person heb fod yn ddibynnol yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos, mae'r didyniad isaf yn weithredol ac os yw'r person heb fod yn ddibynnol yn gweithio mwy na 16 awr yr wythnos, mae lefel y didyniad yn dibynnu ar eu hincwm cyn y tynnir treth.

Eithriadau

Ni wneir dyniadau os ydych wedi cofrestru'n ddall neu'n derbyn Lwfans Gweini neu elfen gofal y Lwfans Byw Anabledd. Ni wneir didyniadau os yw'r person heb fod yn ddibynnol yn derbyn Credyd Pensiwn, dan 18 oed, yn fyfyriwr, dan 25 oed ac yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm) neu yn y cyfnod asesu ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.