Enwebu Cartrefi Newydd Ar Gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cenedlaethol

Mae Tai Canolbarth Cymru wrth ei bodd yr enwebwyd cam cyntaf ei ddatblygiad newydd Glan-y-Dŵr yn y Drenewydd - a arferai fod yn hen adeilad y Fyddin Diriogaethol - ar gyfer gwobr Tai Cymdeithasol neu Fforddiadwy Gorau yn rownd derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC De Cymru.

Cyngor Sir Powys a enwebodd y datblygiad ar gyfer y wobr sy'n cydnabod dyluniad da, y gallu i fforddio, sicrwydd a hygyrchedd.

Dyma'r ail dro i'r cynllun gael ei gydnabod ar gyfer gwobr genedlaethol ar ôl bod ar y rhestr fer am 'Cynllun Tai Fforddiadwy y Flwyddyn' yng ngwobrau 24Housing yn ddiweddar.

Mae cyhoeddiad yr enwebiad hwn yn cyd-daro gyda'r preswylwyr cyntaf yn symud i ail gam y datblygiad, a arferai fod yr Hen Lys Ynadon. Dywedodd preswylwyr sy'n edrych ymlaen at symud i'w cartrefi newydd: "Bydd y fflat yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fy mywyd gan fy mod yn ei chael yn anodd mynd o gwmpas ar hyn o bryd, mae mor gyfleus ac mewn lleoliad hyfryd ar lan yr afon. Mae gan ystafelloedd lawer o gymeriad yn cynnwys nenfydau uchel a siliau ffenestr dwfn hyfryd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at symud i fy nghartref newydd mewn lleoliad mor wych".

Mae'r ddau gam cyntaf a ddatblygwyd gan Mid-Wales Property Cyf yn cynnwys cyfanswm o 13 fflat. Y cam cyntaf oedd adnewyddu hen adeilad y Fyddin Diriogaethol, a gwblhawyd ym mis Mawrth y llynedd, a'r ail gam sef y gwaith o adfer yr hen Lys Ynadon a gwblhawyd yn ddiweddar. Costiodd y datblygiad tua £1.4 miliwn a chafodd ei ran-ariannu gan £720,000 o Grantiau Tai Cymdeithasol a Chartrefi Llai Llywodraeth Cymru gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ariannu'r gweddill. Cafodd cyllid benthyca hefyd ei drefnu gan Gyngor Sir Powys o'i Gronfa Adfywio Canol Trefi.

Adeiladwyd yr eiddo i safon uchel iawn i gyrraedd Gofynion Ansawdd Datblygu, Cartrefi Gydol Oes a Safonau Diogel drwy Ddyluniad Llywodraeth Cymru.

Mae'r adeiladau mewn ardal gadwraeth a gwnaed pob ymdrech i gadw cymeriad ac ymddangosiad cyffredinol yr adeiladau gwreiddiol. Mae hyn yn cynnwys cadw nodweddion allanol ac agoriadau ffenestr gwreiddiol a defnyddio deunyddiau cydnaws gyda'r adeilad gwreiddiol. Cafodd y datblygiad hefyd ei gynllunio i gadw a gwella bywyd gwyllt lleol.

Dywedodd Sian Howells, Cyfarwyddydd Busnes Newydd Tai Canolbarth Cymru: "Rydym yn falch iawn fod preswylwyr yn mwynhau byw yn eu cartrefi newydd ac y cafodd y cynllun ei enwebu ar gyfer y gwobrau pwysig hyn. Mae bod amser yn ein bodloni pan gawn gyfle i ddod ag adeiladau hanesyddol yn ôl i ddefnydd buddiol yn y ffordd yma yn ogystal â helpu i adfywio rhan o ganol y dref. Hefyd, bu'n bleser gweithio mewn partneriaeth gyda datblygydd lleol, Mid-Wales Property Cyf a defnyddio llafur a chyflenwyr lleol yn y broses. Fodd bynnag, yr hyn sy'n bwysig i ni yw ein bod yn parhau i ddarparu tai ansawdd da ar gyfer pobl leol y byddant yn eu mwynhau am flynyddoedd lawer i ddod".

Bydd y gwaith yn dechrau ar drydydd cam, a'r olaf, yn y cynllun hwn: datblygiad adeilad newydd ar dir gwag rhwng yr hen Lys Ynadon a Sinema'r Regent, ym mis Chwefror eleni. Bydd y cam hwn yn rhoi deuddeg arall o fflatiau dwy ystafell wely dros bedwar llawr a bydd yn cynnwys fflat sy'n hollol hygyrch i gadair olwyn ar y llawr daear. Caiff trydydd cam y datblygiad ei gwblhau erbyn haf 2018.