Penodi Aelodau Bwrdd Newydd

Mae'r Gymdeithas yn falch iawn i gyhoeddi fod pedwar Aelod newydd wedi ymuno â'i Bwrdd Rheoli.

Cynhaliwyd ymgyrch hysbysebu eang ar gyfer Aelodau Bwrdd newydd ar ddiwedd mis Medi y llynedd lle ceisiodd y Gymdeithas annog amrywiaeth ehangach gan bobl ifanc, benyw ac yn siarad Cymraeg yn ogystal â bod â gwybodaeth o Ddatblygu, Cyfraith a Chyfrifeg, i helpu cyfeirio ei strategaeth a busnes dros yr ychydig flynyddoedd cyffrous nesaf. Mewn ymgyrch ar wahân, cafodd tenantiaid Tai Canolbarth Cymru eu hannog i wneud cais i ddod yn Aelodau Bwrdd.

Derbyniodd y Gymdeithas 10 cais ardderchog ac ar ôl proses gyfweld, penododd y Bwrdd Rheoli Ms. Elenor Bonner-Evans, uwch gyfreithiwr gyda Ofgem, sydd â fferm yn Nyffryn Dyfi; Mr Tony Bowron, sydd wedi gweithio am 35 mlynedd ar lefel uwch yn y sector tai fforddiadwy; Ms. Joy Garfitt, sy'n Gyfarwyddydd Cynorthwyol Iechyd Meddwl gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chyn Bennaeth Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Powys a Mr. Daniel Lewis, Rheolwr Gwybodaeth Busnes ar gyfer Cartrefi Melin, ac ymddiriedolydd elusen Llamau sy'n cefnogi pobl ifanc ddigartref a menywod agored i niwed.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn croesawu Mrs. Pamela Smith, tenant o Lanidloes, i'r Bwrdd fel sylwedydd.

Dywedodd Mr David O Evans, Cadeirydd y Gymdeithas: "Mewn amgylchedd busnes cynyddol gymhleth, mae'n rhaid i Gymdeithasau Tai sicrhau fod gan eu Byrddau y cyfuniad iawn o sgiliau i reoli'n effeithlon a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae ein buddsoddwyr a Llywodraeth Cymru yn gywir disgwyl i ni reoli ein busnes yn well, ac mae ychwanegiad yr Aelodau newydd hyn yn dangos safon llywodraethu uchel parhaus y Gymdeithas."

Capsiwn Llun:

Chwith i'r dde (rhes gefn): Tony Bowron, Daniel Lewis, Joy Garfitt

Chwith i'r dde (rhes flaen): Elenor Bonner-Evans, Pamela Smith