Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cyhoeddi Dyfarniad Rheoleiddio Blynyddol Tai Canolbarth Cymru

Mae Rheoleiddiwr Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi ei ddyfarniad rheoleiddio blynyddol ar hyfywedd ariannol a llywodraethiant a gwasanaethau Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Daeth y Rheoleiddiwr i'r casgliad fod angen cynyddu goruchwyliaeth reoleiddiol yn y ddau faes.

Dywedodd Peter Swanson, cadeirydd bwrdd Cymdeithas Tai Cymru:

"Rydym yn croesawu'r gefnogaeth ychwanegol y byddai cynyddu goruchwyliaeth reoleiddiol o'r fath yn ei roi. Nid ymyriad rheoleiddiol yw hyn ond yn hytrach fodel estynedig o gyd-reoleiddio ac mae i'w ddisgwyl o gofio am y rhaglen heriol a chyffrous y mae'r Gymdeithas yn ei chynnal ar hyn o bryd.

Mae'r Bwrdd wedi gofyn am ac wedi derbyn sicrwydd a thystiolaeth fod y Gymdeithas yn parhau i fod yn gadarn yn ariannol ac yn cyflawni holl ofynion hyfywedd ariannol. Mae gennym gyfrifoldeb i wneud y defnydd gorau o'n hasedau er budd tenantiaid, rhanddeiliaid a'r gymuned yn ehangach, a byddwn yn arddangos i'r Rheoleiddiwr fod gennym y capasiti ariannol i ddelio'n effeithlon gyda sefyllfaoedd anodd.

Mae'r Gymdeithas yn croesawu trefniadau llywodraethu cadarn, a dyna pam y cynhaliwn adolygiadau llawn a thrwyadl o lywodraethiant yn rheolaidd. Cafodd canlyniad yr adolygiad diwethaf ei gydnabod gyda'r graddiad uchaf posibl gan y 'Fforwm Llywodraethiant' uchel ei barch. Rydym yn profi ein strwythurau llywodraethiant yn rheolaidd a byddwn yn gwneud hynny eto nawr fod y grŵp wedi ehangu i gynnwys endid masnachol 'hyd braich'.

Nid yw'r newid hwn yn ein statws rheoleiddio yn effeithio ar ein gwasanaethau rheng-flaen i denantiaid a phreswylwyr ac nid oes dim yn y dyfarniad hwn yn beirniadu ein gwasanaethau na'n staff. Bydd ein strategaeth cyflogaeth yn cryfhau'r ffordd y gweithiwn gyda'n tenantiaid, preswylwyr a rhanddeiliaid yn ehangach, a sut y defnyddiwn y ddirnadaeth honno i gael effaith gadarnhaol ar welliannau mewn gwasanaeth.

Bydd Tai Canolbarth Cymru yn parhau i weithio gyda'r Rheoleiddiwr i wella dyfnder yr wybodaeth a roddwn; i fynd ati'n rhagweithiol i amlygu heriau a all fod yn ein hwynebu a rhoi sicrwydd cynyddol o'n trefniadau llywodraethiant a'n perfformiad ariannol."

Gallwch lawrlwytho copi yma o Ddyfarniad Rheoleiddio 2019 ac Esboniad o Statws Rheoleiddio defnyddiol.

Mae'r llwythiadau canlynol ar gael i gael rhagor o wybodaeth: