Y Tîm Cynnal a Chadw Ymatebol sy'n gyfrifol am reoli'r atgyweiriadau yn eich cartref. Mae'r tîm hefyd yn paratoi unedau gwag pan fo rhywun yn ein gadael a sicrhau eu bod yn gartrefi ansawdd da a fforddiadwy ar gyfer y tenant nesaf.

Ein Cyfrifoldeb

Darparu llety ansawdd uchel a gaiff ei gynnal a chadw'n dda a gwneud atgyweiriadau fel sydd angen ar y dilynol:

Tu allan

 • Draeniau, gwteri a phibelli
 • To a waliau
 • Drysau a ffenestri
 • Peintio'r tu allan
 • Llwybrau, stepiau, ffensys a chlwydi
 • Ardaloedd chwarae

Tu mewn

 • Waliau, nenfydau, grisiau, lloriau, byrddau sgyrtin a drysau
 • Cloeon drysau allanol
 • Tannau a osodwyd gan y Gymdeithas
 • Socedi a switshis trydanol
 • Pibelli nwy, dŵr a charthffosiaeth
 • Gosodiadau ystafell ymolchi
 • Systemau gwresogi
 • Systemau larwm
 • Offer diogelwch tân
 • Peintio cynteddau a grisiau cymunol
 • Offer arbenigol yr ydym wedi'u darparu

Eich Cyfrifoldeb

Mae tenantiaid yn gyfrifol am rai atgyweiriadau, sef:

 • Sinciau wedi torri
 • Ffenestri wedi torri
 • Colli agoriadau/allweddi
 • Llacio drysau i fynd dros garpedi
 • Bylbiau golau a ffiwsys trydanol
 • Wasieri tapiau a phlygiau sinc
 • Ategion a chaewyr ffenestr
 • Leiniau dillad a biniau
 • Craciau crebachu mewn waliau neu nenfydau
 • Unrhyw eiddo personol a gaiff ei dorri
 • Unrhyw beth yr ydych chi wedi'i difrodi
 • Defnydd cywir o gyfarpar gwresogi, cyfarpar awyru a dyfeisiau eraill o fewn eich cartref

Mynd i ffwrdd yn y gaeaf? Peidiwch risgio pibell yn byrstio, trowch y dŵr  i ffwrdd neu gadewch y gwres ymlaen yn iawn. Bydd yn rhaid i chi dalu am y difrod os nad ydych wedi cymryd mesurau rhagofalu rhesymol.

Ein Hamserau Ymateb

Argyfyngau - o fewn 24 awr

Lle mae perygl i iechyd a diogelwch neu ddifrod difrifol i'r eiddo

 • Dim dŵr neu bibelli neu danc wedi byrstio;
 • Nid yw'r dŵr yn tynnu yn yr unig doiled ac mae rhywun oedrannus neu anabl yn y tŷ;
 • Draen neu doiled wedi blocio, os mai dim ond un sydd gennych;
 • Eich cartref yn beryglus i chi neu eraill;
 • Cawsoch dân ac mae angen gwneud eich cartref yn ddiogel;
 • Ni allwch fynd i mewn a'ch bod yn anabl, henoed neu â phlant ifanc;
 • Dim gwres mewn tywydd oer;
 • Offer diogelwch tân diffygiol;
 • Lifft wedi torri.

Diffygion brys - o fewn 7 diwrnod calendr

 • Mân ollwng a phroblemau gyda ffitiadau ystafell ymolchi;
 • Diffygion trydanol nad ydynt yn beryglus;
 • Gwresogi neu gyflenwad dŵr poeth diffygiol;
 • Difrod i risiau a chanllawiau;
 • Goleuadau cymunol.

Diffygion heb fod yn frys - o fewn 30 diwrnod calendr

Y tîm Cynnal a Chadw Ymatebol yw:

Philip Jones Leigh Wallace Stan Evans
Uwch Swyddog Cynnal a Chadw, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r tîm Swyddog Cynnal a Chadw - cyfrifol am gartrefi yn ne Powys Gweithiwr Unedau Gwag, cyfrifol am baratoi cartrefi ar gyfer tenantiaid newydd
     
Huw Cooke Douglas Brooker  
Garddwr, cyfrifol am gynnal a chadw tir yn ne Powys Goruchwyliwr Safle, cyfrifol am gynnal a chadw tir a pharatoi cartrefi ar gyfer tenantiaid newydd yng Ngheredigion