Mae'r tîm Busnes Newydd yn gyfrifol am bob datblygiad adeiladu newydd a rheoli asedau a chynnal a chadw stoc y Gymdeithas.

Yn benodol, mae'r ddau faes gwaith yma'n cynnwys y dilynol:

Datblygu

 • Caffael tir ac adeiladau a datblygu cartrefi newydd
 • Gwaredu â chartrefi, yn cynnwys y rhai a brynwyd dan lwybrau'r Hawl i Gaffael, Rhanberchenogaeth, Cynllun Cymorth Cymru neu Daliadaeth Niwtral
 • Goruchwylio ceisiadau am waith addasu mawr a mân a phrosesu ceisiadau cysylltiedig am grantiau
 • Ceisio cyllid grant i gefnogi datblygiad newydd, mesurau effeithiolrwydd ynni neu brosiectau amgylcheddol cymunedol
 • Rheoli gosodiadau masnachol y Gymdeithas 

Rheoli Asedau

 • Rheoli prosiectau pob rhaglen cynnal a chadw cynlluniedig, cynnal a chadw cylchol, gwasanaeth a gwaith Safonau Ansawdd Tai Cymru
 • Goruchwylio'r holl waith Iechyd a Diogelwch yn gysylltiedig â risg ac atal tannau, diogelwch trydanol a rheoli asbestos
 • Bod yng ngofal system rheoli asedau'r Gymdeithas a dilysu data ar gyflwr stoc a chydrannau, gan gynnal arolygon yn unol â gweithdrefnau'r Gymdeithas ac adolygu gofynion am fuddsoddiad stoc y dyfodol, yn cynnwys cwblhau asesiadau hyfywedd cynllun.
 • Mewn cysylltiad â Swyddogion Tai Cymunedol, ymgynghori gyda phreswylwyr yng nghyswllt rhaglenni cynnal a chadw cynlluniedig, safonau dylunio a gwelliannau amgylcheddol.

Y Tîm Busnes Newydd yw:

Nick Dearden

Arweinydd Tîm Busnes Newydd

Geraint Roberts

Swyddog Datblygu

Janet Jones

Gweinyddydd Systemau

Ruth Protheroe

Arweinydd Tîm Systemau

Diane Burrows

Swyddog Datblygu

Joanne Hughes

Gweinyddydd Systemau

Philip Hoskins

Swyddog Datblygu

Carol Stovell

Swyddog Grantiau ac Addasiadau

James Rees

Cynorthwyydd Systemau

 

Rheoli Asedau'r Gymdeithas

Mae'r Gymdeithas yn rheoli dros 1600 o gartrefi ar hyn o bryd. Mae rhan fwyaf ei chartrefi yn nwy sir y Canolbarth (83% ym Mhowys a 17% yng Ngheredigion). Mae gan y Gymdeithas hefyd bedwar cartref yn Swydd Amwythig.

Mae ein cartrefi wedi eu ffurfio o'r mathau dilynol:

 • Cartrefi rhent cyffredinol
 • Tai â chymorth (darparu 71 lle gwely)
 • Preswylwyr unigol a gefnogir
 • Llety gwarchod
 • Cartrefi wedi'u gwerthu, rhanberchenogaeth a lesddaliad

Cynhaliwn arolygon manwl o'n cartrefi a chofnodi'r wybodaeth yma ar ein cronfa ddata. Mae hyn yn rhoi rhestr lawn i ni o eitemau i gael eu hadnewyddu (e.e. drysau, ffenestri, systemau gwresogi) a'r gost adnewyddu. Caiff yr wybodaeth yma wedyn ei defnyddio i benderfynu faint o arian mae angen i ni ei fuddsoddi yn y dyfodol.

Datblygwn raglen 30 mlynedd o adnewyddu pob eiddo o fewn ein stoc, yn dibynnu ar ofynion cynnal a chadw pob un. Hefyd cynhelir rhaglen dreigl o arolygon yn flynyddol i sicrhau y caiff yr wybodaeth yma ei chadw'n gyfredol.

Dengys dadansoddiad o'r data mai'r ymrwymiad posibl am ail-fuddsoddiad dros y 30 mlynedd (2015-2045) yw £31.5m (£1.05 y flwyddyn ar gyfartaledd, nad yw'n cynnwys chwyddiant). Mae'r ffigur yma'n ymwneud â chost adnewyddu eitemau o fewn ein cartrefi (ceginau, ystafelloedd ymolchi, boeleri ac ati) ac nid yw'n cynnwys gorbenion, cynnal a chadw ymatebol, peintio cylchol neu raglen gwelliannau sydd eu hangen ar gyfer gwaith Safon Ansawdd Tai Cymru.

Cynnal a Chadw Cylchol (Peintio/Gwasanaeth)

Mae'r rhaglen peintio yn seiliedig ar gylch chwe blynedd ac mae'n cynnwys atgyweiriadau cyn peintio, peintio allanol, glanhau drysau./fframiau drws uPVC ac addurno ardaloedd cymunol mewnol.

Lle mae hynny'n ymarferol, fel rhan o'r rhaglen caiff tenantiaid gynnig dewis o liwiau paent ar gyfer drysau blaen.

Yn ogystal â gwasanaethu systemau nwy a gwresogi'n flynyddol, mae trefniadau ar waith ar gyfer gwasanaethu/cynnal a chadw offer arall yn cynnwys:

 • Larymau tân
 • Offer tân
 • Triniaeth carthffosiaeth
 • Profion trydanol cyfnodol
 • Lifftiau
 • Offer arbenigol
 • Erialau cymunol

Cafodd pob erial gymunol eu huwchraddio cyn i Gymru "fynd yn ddigidol" er mwyn ei gwneud yn bosibl derbyn signal digidol (darlledu rhad ac am ddim). Gall y systemau hyn hefyd dderbyn sianeli tanysgrifio, teledu rhyngweithiol, Sky ac ati (os oes gan y preswylwyr yr offer angenrheidiol).

Bydd y Gymdeithas yn parhau i gydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth gyfredol a dyfodol yn ymwneud â gwasanaethu cyfarpar nwy, trydanol a diogelwch tân, a bydd yn sicrhau bod ganddi weithdrefnau ac adnoddau yn eu lle i gyflawni ei goblygiadau yn y cyswllt yma.