Caiff y Gymdeithas ei rheoli gan Fwrdd Rheoli gwirfoddol yn cynnwys cyfranddalwyr unigol a thenantiaid. Nid oes neb yn derbyn unrhyw dâl am eu gwasanaethau.

Rôl sylfaenol y Bwrdd yw rhoi cyfeiriad cyffredinol ar gyfer y Gymdeithas drwy ystyried materion strategol, gosod amcanion a sefydlu fframwaith dirprwyo i staff. Mae'r Bwrdd yn sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei nodau ac amcanion, yn gwrando ar farn ei thenantiaid ac yn yn gwella ei gwasanaethau yn barhaus.

Gall unrhyw unigolyn wneud cais i ddod yn gyfranddaliwr, ac wedyn i sefyll ar gyfer etholiad i'r Bwrdd yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, er y bydd angen iddynt gyflawni manyleb rôl y Gymdeithas.

Gellir cadw hyd at bedwar lle ar y Bwrdd ar gyfer Tenantiaid.

Mae'r Dilynol Yn Rhestr O'r Bwrdd Rheoli Cyfredol

Mrs. Morag Bailey, Y Trallwng

20 mlynedd o brofiad mewn tai, yn gweithio ar hyn o bryd i Ymddiriedolaeth Tai Wrekin. Cadeirydd Rhanbarth Goirllewin y Midlands o'r Sefydliad Tai

Mr. Peter Bayliss, Penfforddlas

Arbenigwr mewn rheolaeth ariannol, ymgynghorydd ac academydd. Cyn arbenigwr technegol cenedlaethol gyda'r HMRC

Mr. Vic Brown, Pont Robert

Gweithredydd cludiant ffordd cymwysedig ac yn ymwneud gyda Chymdeithas Genedlaethol Perchnogion Bwrdd. Perchennog busnes arwyddion a dylunio

Mr. Raymond Dowling, Llanerfyl

Cefndir mewn peirianneg a rheoli gweithgynhyrchu sector preifat

Mr. David Evans, Aberystwyth

Syrfëwr cymwysedig

Mr. Nick Hoskins, Llandinam

30 mlynedd o brofiad gyda sefydliadau rhyngwladol mawr, yn ymgynghorydd rheoli ar hyn o bryd

Ms. Liz Jenkins, Ystradfellte

Cyn swyddog undeb llafur a thrysorydd mudiad rhyngwladol hawliau dynol

Mr. Richard Martin, Beulah, Ceredigion

Peiriannydd sifil siartredig yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus

Dr Olivia Morris, Clatter

Mae ganddi gymwysterau AAT ac yn gweithio yn y sector cyllid ar hyn o bryd

Mr. Peter Swanson, Trefaldwyn

Gyrfaoedd mewn bragu ac amaethyddiaeth. Ynad Heddwch. Cyn Gadeirydd Awdurdod Iechyd Dyfed Powys a chyn Gadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys. Landlord preifat

Aelodau A Gafodd Eu Cyfethol (Hyd Y CCB Yn 2017)

Ms. Elenor Bonner-Evans, Llanwrin

Uwch gyfreithwraig i Ofgem yn Llundain

Mr. Tony Bowron, Aberdyfi

Bu'n gweithio am 35 mlynedd ar lefel uwch yn y sector tai fforddiadwy. Cyn Gadeirydd Grŵp Tai Fforddiadwy RICS.

Ms. Joy Garfitt, Aberhonddu

Cyfarwyddydd Cynorthwyol Iechyd Meddwl gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chyn Bennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Mr. Daniel Lewis, Caerdydd

Swyddog tai, Ymddiriedolydd gyda Llamau, elusen yn cefnogi pobl ifanc ddigartref a menywod agored i niwed yng Nghymru