Caiff y Gymdeithas ei rheoli gan Fwrdd Rheoli gwirfoddol yn cynnwys cyfranddalwyr unigol a thenantiaid. Nid oes neb yn derbyn unrhyw dâl am eu gwasanaethau.

Rôl sylfaenol y Bwrdd yw rhoi cyfeiriad cyffredinol ar gyfer y Gymdeithas drwy ystyried materion strategol, gosod amcanion a sefydlu fframwaith dirprwyo i staff. Mae'r Bwrdd yn sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei nodau ac amcanion, yn gwrando ar farn ei thenantiaid ac yn yn gwella ei gwasanaethau yn barhaus.

Gall unrhyw unigolyn wneud cais i ddod yn gyfranddaliwr, ac wedyn i sefyll ar gyfer etholiad i'r Bwrdd yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, er y bydd angen iddynt gyflawni manyleb rôl y Gymdeithas.

Gellir cadw hyd at bedwar lle ar y Bwrdd ar gyfer Tenantiaid.

Mae'r Dilynol Yn Rhestr O'r Bwrdd Rheoli Cyfredol

Mrs. Morag Bailey, Y Trallwng

20 mlynedd o brofiad mewn tai, yn gweithio ar hyn o bryd i Ymddiriedolaeth Tai Wrekin. Cadeirydd Rhanbarth Goirllewin y Midlands o'r Sefydliad Tai

Ms. Elenor Bonner-Evans, Llanwrin

Uwch gyfreithwraig i Ofgem yn Llundain

Mr. Tony Bowron, Aberdyfi

Bu'n gweithio am 35 mlynedd ar lefel uwch yn y sector tai fforddiadwy. Cyn Gadeirydd Grŵp Tai Fforddiadwy RICS.

Mr. Vic Brown, Pont Robert

Gweithredydd cludiant ffordd cymwysedig ac yn ymwneud gyda Chymdeithas Genedlaethol Perchnogion Bwrdd. Perchennog busnes arwyddion a dylunio

Ms. Joy Garfitt, Aberhonddu

Cyfarwyddydd Cynorthwyol Iechyd Meddwl gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chyn Bennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Miss. Susan Havard, Llandrindod

Cyn gyfrifydd rheoli gyda Chyngor Sir Powys

Mr. Nick Hoskins, Llandinam

30 mlynedd o brofiad gyda sefydliadau rhyngwladol mawr, yn ymgynghorydd rheoli ar hyn o bryd

Ms. Liz Jenkins, Ystradfellte

Cyn swyddog undeb llafur a thrysorydd mudiad rhyngwladol hawliau dynol

Mr. Daniel Lewis, Caerdydd

Swyddog tai, Ymddiriedolydd gyda Llamau, elusen yn cefnogi pobl ifanc ddigartref a menywod agored i niwed yng Nghymru

Mr. Richard Martin, Beulah, Ceredigion

Peiriannydd sifil siartredig yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus

Dr Olivia Morris, Clatter

Mae ganddi gymwysterau AAT ac yn gweithio yn y sector cyllid ar hyn o bryd

Mrs. Pamela Smith, Llanidloes

Cynghorydd preswyl a thref

Mr. Peter Swanson, Trefaldwyn

Gyrfaoedd mewn bragu ac amaethyddiaeth. Ynad Heddwch. Cyn Gadeirydd Awdurdod Iechyd Dyfed Powys a chyn Gadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys. Landlord preifat