Y Grŵp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y sefydliad o ddydd i ddydd, ac am sicrhau y caiff y cynlluniau strategol a nodir gan y Bwrdd eu cyflawni dros gyfnod. Caiff aelodau Grŵp Gweithredol y Gymdeithas eu rhestru islaw:

Mr. Shane R. Perkins, F.C.I.H.   -   Prif Weithredydd

Shane sy'n gyfrifol am arwain y Grŵp Gweithredol, a sicrhau ynghyd â Chyfarwyddwyr eraill, y caiff Cynllun Busnes y Gymdeithas ei gyflwyno'n effeithion ac effeithiol a bod y sefydliad yn gweithio i gyflwyno lefel ardderchog o wasanaeth i'w gwsmeriaid.

Mae Shane wedi gweithio yn y maes Tai ers 1980, pan ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Bournemouth fel hyfforddai ac ers hynny mae wedi gweithio i gynghorau a hefyd i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Ymunodd â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru, gan ddod yn gyfrifol am Ddatblygu, Cynnal a Chadw a Tai â Chymorth, cyn dod yn Brif Weithredydd yn 2004. Helpodd Shane hefyd i sefydlu'r mudiad Gofal a Thrwsio yng Nghymru a bu'n aelod o Fwrdd Care & Repair Cymru am flynyddoedd lawer.

Mae'n credu'n gryf mewn gweithio partneriaeth ac mae'n angerddol am bawb sy'n haeddu eu cartref eu hunain. Bu'n gadeirydd elusen leol yn hyrwyddo'r angen dros dai ar gyfer pobl ddigartref ifanc ac mae'n ymddiriedolydd elusen iechyd meddwl lleol ar bryd. Mae ei angerdd am dai wedi gweld y Gymdeithas yn arloesi'n gyson, gan arwain at iddi ddatblygu'r lloches gyntaf i ddynion ym Mhrydain, y foyers gwledig cyntaf yng Nghymru a'r datblygiad niwtral o ran daliadaeth go iawn cyntaf yng Nghymru ym mhentref Cegidfa.

Mae Shane yn teimlo'r fod angen ailfeddwl yn flaengar am yr heriau cyfredol i wasanaethau cyhoeddus ac mae wedi gweithio i sicrhau na chaiff y problemau neilltuol sy'n wynebu pobl mewn ardal wledig prin ei phoblogaeth eu hesgeuluo gan wneuthurwyr polisi yn Llywodraeth Cymru.

Mr Charles Brotherton, CPFA, ATT   -   Cyfarwyddydd Cyllid

Charles sy'n gyfrifol am reolaeth gyffredinol pob agwedd o ofynion ariannol y Gymdeithas. Mae hefyd yn gyfrifol am anghenion technoleg gwybodaeth a chyfathrebu y Gymdeithas a monitro perfformiad y sefydliad.

Mae Charles wedi gweithio i amrywiaeth o sefydliadau yn amrywio o gwmniau cyhoeddus mawr i awdurdodau lleol gwledig a threfol. Dechreuodd ei ymwneud gyda'r sector tai yn 1992 pan gafodd ei benodi'n Brif Gyfrifydd Cyngor Dosbarth Wychavon, o fewn y tîm Gwasanaethau Cymunedol oedd yn cynnwys tai cyngor.

Yn 1993 penderfynodd y Cyngor noddi cymdeithas tai newydd a chynnal pleidlais ymysg tenantiaid am drosglwyddo'r tai i'r sefydliad newydd. Roedd Charles yn rhan o’r tîm a gafodd secondiad i sefydlu'r gymdeithas tai trosglwyddo stoc newydd: Cymdeithas Tai Evesham a Pershore. Yn 2002 yn dilyn proses recriwtio drwyadl cafodd Charles ei benodi'n Gyfarwyddydd Cyllid. Roedd Charles yn ganolog yn ad-drefnu 2004 yn creu Grŵp Tai Rooftop, oedd yn ymgorffori Cymdeithas Tai Evesham a Pershore. Galluogodd yr ailstrwythuro yma y gymdeithas tai honno i ddod yn elusen, gan felly arbed miliynau o bunnau. Cafodd yr arbedion hyn eu hybu ymhellach gan ailariannu y trefniadau benthyciad.

Mae Charles wedi bod ag ymrwymiad i werth am arian a sicrhau y gwneir y defnydd gorau o adnoddau, tra'n sicrhau diogelwch ariannol. Cydnabu arolwg y Comisiwn Archwilio o Gymdeithas Tai Evesham a Pershore y ffocws ar werth am arian gyda dyfarniad y graddiad ardderchog tair seren uchaf yn 2008.

Yn ogystal â llawer o wybodaeth o Grŵp Tai Rooftop, bu Charles yn ymwneud gyda Panel Landlordiaid Cymdeithasol CIPFA a chynrychiolydd CIPFA yng Ngweithgor SORP y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol. Fe wnaeth yr ymgyfraniad hwn sicrhau fod gan Charles ddyfnder gwybodaeth mewn cyllid tai.

Roedd Charles yn edrych am her a chyfle newydd ac ymunodd â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn 2002. Ef yw Cyfarwyddydd Cyllid a Dirprwy Brif Weithredydd y Gymdeithas.

Ms Sian Howells, MRICS   -   Cyfarwyddydd Busnes Newydd

Mae Sian yn gyfrifol am dwf y Gymdeithas drwy ddatblygu cartrefi newydd ac am gynnal a chadw hirdymor ein holl gartrefi. Mae'n gyfrifol am sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei goblygiadau i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru drwy fuddsoddi mewn gwelliannau..

Sian Howells yw Cyfarwyddydd Busnes Newydd ar gyfer Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru ac mae yng ngofal rheoli datblygu ac asedau ar gyfer y Gymdeithas.

Mae Sian yn Syrfëwr Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad proffesiynol mewn datblygu masnachol a phreswyl, rheoli asedau a rheoli stadau. Bu'n gweithio i'r Gymdeithas ers mis Ebrill 2014 ar ôl gweithio'n flaenorol i Grwpiau Tai Circle a Guinness yn Lloegr a Chymdeithas Tai Merthyr Tudful yng Nghymru.

Yn gynharach yn ei gyrfa, cafodd Sian ei chyflogi yn y sector masnachol fel Pennaeth Stadau y Post Brenhinol ar gyfer Llundain a De Orllewin Lloegr a Chorfforaeth Datblygu Cwmbran.

Tryloywder Tâl

Mae'r Adroddiad Tryloywder Tâl yn cynrychioli 36 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwy ac agored o sut mae'r sector tai cymunedol yn gweithredu. Mae'r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored.

Mae'r sector tai yng Nghymru yn rhoi gwerth gwych am arian; am bob £1 o gyllid cyhoeddus a dderbyniwyd, mae cymdeithasau tai yn ysgogi £5.69 i economi Cymru. Yn2018/19, buddsoddodd cymdeithasau tai dros £1bn mewn cymunedau ledled Cymru, gyda 89c ym mhob £1 yn aros yng Nghymru.

Dengys yr adroddiad y caiff 11% o'r sector ei arwain gan Brif Weithredydd o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, sy'n cymharu gyda 2% yn y sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig (Inside Housing, 2018).

Mae nifer gyfartal o ddynion a menywod yn Brif Swyddogion Gweithredol yng nghymdeithasau tai Cymru, o gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig o 72.8% gwryw i 27.2% benyw fel yr adroddwyd gan yr ONS. (Erthygl ONS 'Understanding the gender pay gap in the UK' a gyhoeddwyd ar 17eg.