Y Grŵp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y sefydliad o ddydd i ddydd, ac am sicrhau y caiff y cynlluniau strategol a nodir gan y Bwrdd eu cyflawni dros gyfnod. Caiff aelodau Grŵp Gweithredol y Gymdeithas eu rhestru islaw:

Mr. Shane R. Perkins, F.C.I.H.   -   Prif Weithredydd

Shane sy'n gyfrifol am arwain y Grŵp Gweithredol, a sicrhau ynghyd â Chyfarwyddwyr eraill, y caiff Cynllun Busnes y Gymdeithas ei gyflwyno'n effeithion ac effeithiol a bod y sefydliad yn gweithio i gyflwyno lefel ardderchog o wasanaeth i'w gwsmeriaid.

Mae Shane wedi gweithio yn y maes Tai ers 1980, pan ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Bournemouth fel hyfforddai ac ers hynny mae wedi gweithio i gynghorau a hefyd i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Ymunodd â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru, gan ddod yn gyfrifol am Ddatblygu, Cynnal a Chadw a Tai â Chymorth, cyn dod yn Brif Weithredydd yn 2004. Helpodd Shane hefyd i sefydlu'r mudiad Gofal a Thrwsio yng Nghymru a bu'n aelod o Fwrdd Care & Repair Cymru am flynyddoedd lawer.

Mae'n credu'n gryf mewn gweithio partneriaeth ac mae'n angerddol am bawb sy'n haeddu eu cartref eu hunain. Bu'n gadeirydd elusen leol yn hyrwyddo'r angen dros dai ar gyfer pobl ddigartref ifanc ac mae'n ymddiriedolydd elusen iechyd meddwl lleol ar bryd. Mae ei angerdd am dai wedi gweld y Gymdeithas yn arloesi'n gyson, gan arwain at iddi ddatblygu'r lloches gyntaf i ddynion ym Mhrydain, y foyers gwledig cyntaf yng Nghymru a'r datblygiad niwtral o ran daliadaeth go iawn cyntaf yng Nghymru ym mhentref Cegidfa.

Mae Shane yn teimlo'r fod angen ailfeddwl yn flaengar am yr heriau cyfredol i wasanaethau cyhoeddus ac mae wedi gweithio i sicrhau na chaiff y problemau neilltuol sy'n wynebu pobl mewn ardal wledig prin ei phoblogaeth eu hesgeuluo gan wneuthurwyr polisi yn Llywodraeth Cymru.

Mr Charles Brotherton, CPFA, ATT   -   Cyfarwyddydd Cyllid

Charles sy'n gyfrifol am reolaeth gyffredinol pob agwedd o ofynion ariannol y Gymdeithas. Mae hefyd yn gyfrifol am anghenion technoleg gwybodaeth a chyfathrebu y Gymdeithas a monitro perfformiad y sefydliad.

Mae Charles wedi gweithio i amrywiaeth o sefydliadau yn amrywio o gwmniau cyhoeddus mawr i awdurdodau lleol gwledig a threfol. Dechreuodd ei ymwneud gyda'r sector tai yn 1992 pan gafodd ei benodi'n Brif Gyfrifydd Cyngor Dosbarth Wychavon, o fewn y tîm Gwasanaethau Cymunedol oedd yn cynnwys tai cyngor.

Yn 1993 penderfynodd y Cyngor noddi cymdeithas tai newydd a chynnal pleidlais ymysg tenantiaid am drosglwyddo'r tai i'r sefydliad newydd. Roedd Charles yn rhan o’r tîm a gafodd secondiad i sefydlu'r gymdeithas tai trosglwyddo stoc newydd: Cymdeithas Tai Evesham a Pershore. Yn 2002 yn dilyn proses recriwtio drwyadl cafodd Charles ei benodi'n Gyfarwyddydd Cyllid. Roedd Charles yn ganolog yn ad-drefnu 2004 yn creu Grŵp Tai Rooftop, oedd yn ymgorffori Cymdeithas Tai Evesham a Pershore. Galluogodd yr ailstrwythuro yma y gymdeithas tai honno i ddod yn elusen, gan felly arbed miliynau o bunnau. Cafodd yr arbedion hyn eu hybu ymhellach gan ailariannu y trefniadau benthyciad.

Mae Charles wedi bod ag ymrwymiad i werth am arian a sicrhau y gwneir y defnydd gorau o adnoddau, tra'n sicrhau diogelwch ariannol. Cydnabu arolwg y Comisiwn Archwilio o Gymdeithas Tai Evesham a Pershore y ffocws ar werth am arian gyda dyfarniad y graddiad ardderchog tair seren uchaf yn 2008.

Yn ogystal â llawer o wybodaeth o Grŵp Tai Rooftop, bu Charles yn ymwneud gyda Panel Landlordiaid Cymdeithasol CIPFA a chynrychiolydd CIPFA yng Ngweithgor SORP y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol. Fe wnaeth yr ymgyfraniad hwn sicrhau fod gan Charles ddyfnder gwybodaeth mewn cyllid tai.

Roedd Charles yn edrych am her a chyfle newydd ac ymunodd â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn 2002. Ef yw Cyfarwyddydd Cyllid a Dirprwy Brif Weithredydd y Gymdeithas.

Mr Aidan Ackerman   -   Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae Aidan yn arwain nifer o'n timau wynebu cwsmeriaid ac yn gyfrifol am sicrhau darpariaeth effeithiol gosodiadau, atgyweiriadau ymatebol, rheolaeth stad a chasglu rhenti. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod tenantiaid yn cymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar sut yr ydym yn rheoli eu cartrefi.

Mae wedi gweithio yn y sector tai ers 1988 i ddechrau gyda Chyngor Bwrdeistref Amwythig fel hyfforddai ond wedyn fel swyddog tai ac fel rheolydd hostel ar gyfer dynion gydag anghenion cefnogaeth. Yna symudodd Aidan i Gymdeithas Tai Dwyrain Dorset a chafodd ei gyflogi fel Swyddog Tai, Uwch Swyddog Tai ac Arweinydd Tîm. Roedd y swyddi hyn yn cynnwys gweithio gyda rheolaeth stadau, atgyweiriadau rhent, dyraniadau, atgyweiriadau ac achosion digartref. Yn ystod y cyfnod hwn enillodd Aidan aelodaeth gorfforaethol o'r Sefydliad Tai Siartredig ac gorffen diploma ôl-radd mewn Tai ac MA gyda thraethawd ar ddylunio tai.

Dilynodd gwaith pellach yng Ngholeg Eastleigh fel rheolydd digartrefedd a chyngor tai ac yna symudodd i Gymdeithas Tai Retirement Lease fel rheolydd tai ardal ar gyfer llety arbenigol i'r henoed. Dilynwyd hyn gan gyflogaeth yng Nghyngor Carrick fel rheolwr teledu cylch cyfyng, tai â chymorth, gwasanaethau larwm cymunedol ac adrodd atgyweiriadau ar gyfer sir Cernyw. Ymunodd Aidan â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn 2009 a chaiff ei gyflogi fel Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Ms Sian Howells, MRICS   -   Cyfarwyddydd Busnes Newydd

Mae Sian yn gyfrifol am dwf y Gymdeithas drwy ddatblygu cartrefi newydd ac am gynnal a chadw hirdymor ein holl gartrefi. Mae'n gyfrifol am sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei goblygiadau i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru drwy fuddsoddi mewn gwelliannau..

Sian Howells yw Cyfarwyddydd Busnes Newydd ar gyfer Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru ac mae yng ngofal rheoli datblygu ac asedau ar gyfer y Gymdeithas.

Mae Sian yn Syrfëwr Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad proffesiynol mewn datblygu masnachol a phreswyl, rheoli asedau a rheoli stadau. Bu'n gweithio i'r Gymdeithas ers mis Ebrill 2014 ar ôl gweithio'n flaenorol i Grwpiau Tai Circle a Guinness yn Lloegr a Chymdeithas Tai Merthyr Tudful yng Nghymru.

Yn gynharach yn ei gyrfa, cafodd Sian ei chyflogi yn y sector masnachol fel Pennaeth Stadau y Post Brenhinol ar gyfer Llundain a De Orllewin Lloegr a Chorfforaeth Datblygu Cwmbran.