Prif nod y tîm Tai Cymunedol yw "bod y gorau y gallwn fod a gwneud gwahaniaeth". Mae'r tîm yn ymroddedig iawn, gyda lles preswylwyr yn ganolog i'w holl waith. Gwnânt eu gorau glas i gael pethau'n iawn y tro cyntaf a gweithredu gydag integriti. Y nod yw bod yn onest iawn gyda chwsmeriaid o ran yr hyn y gall, na all ac na wnaiff y tîm ei wneud.

Mae gan y tîm Tai Cymunedol gyfoeth o dros 85 mlynedd rhyngddynt o brofiad o weithio mewn rheolaeth tai a gyda chymunedau.

Mae Tai Cymunedol yn gyfrifol am:

 • Trefnu cyfleoedd gweld a chofrestru tenantiaid newydd.
 • Cynnal ymweliadau tenantiaeth cyfnodol; ar gyfer tenantiaid newydd o fewn 12 mis cyntaf symud i'w cartref newydd a hefyd drwy gydol y denantiaeth, os oes angen.
 • Ymchwilio a chytuno ar gynllun gweithredu, gyda'r person sy'n cwyno a'r person y cwynir amdano, er mwyn datrys honiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Dynodi ac ymchwilio toriadau tenantiaeth heblaw ymddygiad gwrthgymdeithasol a gweithio gyda phreswylwyr i'w cefnogi i addasu eu hymddygiad.
 • Bod y tîm arweiniol yng nghyswllt cam-drin domestig; o ran darparu hyfforddiant ar gyfer staff, gan ddefnyddio gweithdrefn gadarn pan roddir adroddiad am gam-drin domestig neu yr amheuir hynny a gwneud ein gorau i'w ddileu.
 • Atgyfeirio preswylwyr at asiantaethau er mwyn cael cefnogaeth i gynnal eu tenantiaeth.
 • Helpu preswylwyr i gynnal eu tenantiaeth drwy wneud cais am Daliadau Tai ar Ddisgresiwn neu daliadau o'r Gronfa Cymorth ar Ddisgresiwn a gweithio gydag asiantaethau fel Phoenix Furniture pan nad oes gan denantiaid ddim neu fawr celfi neu ddodrefn.
 • Darparu gwasanaeth rheoli stad rhagweithiol a gweithio gyda chymunedau i ddatrys problemau amgylcheddol ar stadau.
 • Cefnogi cynlluniau datblygu cymunedol er mwyn gwella'r amgylchedd y mae ein preswylwyr yn byw ynddo.
 • Mae "Caru eich Cymdogaeth" yn brosiect ymbarél i annog preswylwyr i gysylltu gydag eraill a'r gymdogaeth y maent yn byw ynddi.
 • Cefnogi preswylwyr i ganfod datrysiad eu hunain mewn achosion yn cynnwys anghydfod rhwng cymdogion.
 • Ceisio gwella stadau drwy weithio gyda'r cymunedau sy'n byw yno.
 • Cydlynu gyda darparwyr cymorth parthed rheoli ein cynlluniau tai â chymorth.
 • Hyrwyddo lles ein preswylwyr. Mae'r tripiau cwch camlas a drefnwn ar Gamlas Trefaldwyn mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Heulwen yn enghraifft o hyn.
 • Cefnogi preswylwyr a all fod ag anhwylder celcio i ddiogelu eu lles a'u diogelwch.
 • Gweithio gyda'r Gwasanaeth Tân i gynnal gwiriadau diogelwch tân cartrefi, yn arbennig y cyfeiriadau hynny lle gall preswylydd fod yn neilltuol o agored i niwed.
 • Mentora a hyfforddi preswylwyr i'w helpu i sefydlu grwpiau preswylwyr.
 • Adeiladu perthynas gref ac annog gweithio partneriaeth gyda'r heddlu, adrannau awdurdodau lleol, swyddogion iechyd a darparwyr cymorth.
 • Cydlynu gyda'r heddlu, adrannau awdurdodau lleol a swyddogion iechyd er mwyn datrys problemau tenantiaeth.
 • Cymryd camau cyfreithiol, fel sy'n briodol, er mwyn gorfodi'r cytundeb tenantiaeth.
 • Rheoli cynllun larwm cymdeithasol y Gymdeithas, yn cynnwys y gwasanaeth ymateb larwm cymunedol.
 • Darparu cymorthfeydd rheolaidd yn ein cynlluniau cysgodol a lesddaliad i bobl wedi ymddeol.
 • Bod y prif dîm cyswllt rhwng y Gymdeithas a phreswylwyr.

Y Tîm Tai Cymunedol yw

Sian Hopwood Ernie Capener Paul Wenban
Arweinydd Tîm Tai Cymunedol Swyddog Tai Cymunedol Swyddog Tai Cymunedol
     
Joanne Hughes Megan Watkin   Roy McGuinness
Swyddog Tai Cymunedol Swyddog Tai Cymunedol Rheolydd Cynllun Lesddaliad, yng ngofal gynllun lesddaliad yn Aberystwyth i bobl wedi ymddeol 

 

11 o Lanhawyr Ardal Cymunol a gyflogir yn uniongyrchol sy'n darparu gwasanaethau glanhau i'n preswylwyr.