Talu eich Rhent

Rydym yn dibynnu arnoch i dalu eich rhent yn rheolaidd. Fel gydag unrhyw fusnes arall, rydym angen i arian ddod i mewn fel y gallwn barhau i weithredu. Yn bwysicaf oll, mae talu eich rhent ar amser yn golygu y gallwn barhau i reoli a chynnal a chadw eich cartref i'r safon uchel y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gennym.

Mae'ch rhent yn ddyledus bob dydd Llun (ar gyfer tenantiaethau wythnosol) neu ar ddiwrnod cyntaf y mis (ar gyfer tenantiaethau misol).

Rydym eisiau ei gwneud mor rhwydd ag sydd modd i chi dalu eich rhent. Mae'r dewisiadau dilynol gennych:

 

Debyd Uniongyrchol      

Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol yw'r ffordd symlaf o lawer i dalu eich rhent.

I dalu eich rhent drwy Ddebyd Uniongyrchol ffoniwch ni ar 0300 111 3030 i sefydlu Debyd Uniongyrchol.

Mae'n rhwydd, cyfleus, nid yw'n costio dim i chi a gwnawn ni yr holl waith! Byddwn bob amser yn gadael i chi wybod mewn da bryd am unrhyw newidiadau megis cynnydd rhent a gallwch wneud taliadau'n wythnosol, misol neu bob bythefnos i weddu i'ch cyllideb.

 

Ar-lein  

Os oes gennych gerdyn llithro talu gallwch dalu eich rhent ar-lein ar unrhyw amser drwy ddefnyddio gwefan allpay (y darparydd talu Rhyngrwyd a ffafriwn). Mae dolen hefyd ar gael i allpay o fewn y Porth Tenantiaid.

Cysylltwch â ni ar 0300 111 3030 os nad oes gennych gerdyn llithro talu ac angen un.

https://www.allpayments.net

 


 

Lleoliad PayPoint   

Gyda cherdyn talu llithro gallwch dalu eich rhent mewn unrhyw gownter mewn unrhyw Swyddfa'r Post neu unrhyw archfarchnad, siopau papurau newydd, siop ddiodydd neu orsaf betrol sy'n dangos logo Paypoint.

Cysylltwch â ni ar 0300 111 3030 os nad oes gennych gerdyn llithro talu ac angen un.

 

Ffôn

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gerdyn credyd i dalu eich rhent dros y ffôn i'n swyddfa ar 0300 111 3030.

Gallwch hefyd dalu gyda'ch cerdyn debyd neu gredyd ar linell talu biliau allpay sydd ar agor am 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0844 557 8321. Byddwch angen eich cerdyn llithro talu gerllaw.

 

Talu yn ein Swyddfa

Ymwelwch ni yn ein prif swyddfa yn y Drenewydd a gwneud taliad drwy arian neu siec.

 

Colli Taliadau

Mae'r rhan fwyaf o denantiaid yn talu eu rhent ar amser, fodd bynnag gall anawsterau ddigwydd weithiau.

Os na allwch wneud taliad, gadewch i ni wybod drwy e-bostio incomemanagementteam@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030.  

Sut y gallwn helpu

  • Efallai y gallwn eich helpu drwy baratoi cynllun talu a gytunwyd i ddal i fyny gyda thaliad a gollwyd
  • Cyngor ar sut i wneud cais am fudd-dal tai a helpu i lenwi ffurflenni
  • Cyngor ar fudd-daliadau eraill a all fod ar gael i gynyddu eich incwm

Os nad ydych yn talu eich rhent

Gallech golli eich cartref os nad ydych yn talu eich rhent. Gwnawn ein gorau glas i'ch helpu os ydych mewn anawsterau ariannol, ond mae'n rhaid talu eich ôl-ddyledion rhent. Os nad ydych yn talu eich rhent a chadw at gytundebau a wnaed, bydd angen i'r Gymdeithas weithredu mewn llys i ailfeddiannu eich cartref.