Mae'r Gymdeithas yn rheoli dros 1600 o gartrefi ar hyn o bryd. Mae rhan fwyaf ei chartrefi ar draws dwy sir y Canolbarth (83% ym Mhowys a 17% yng Ngheredigion). Mae gan y Gymdeithas bedwar cartref yn Swydd Amwythig.

Ein nod yw parhau i ehangu ein stoc a chynorthwyo i ddiwallu anghenion tai fforddiadwy ym mha bynnag ffurf ledled Powys a Cheredigion. I hyn o beth, rydym wedi ymrwymo i nifer o ddatblygiadau mawr a bach ar draws y Canolbarth yn unol â'n Strategaeth Datblygu presennol.

Rydym yn awyddus i glywed am safleoedd lle mae cyfleoedd datblygu a allai helpu i ddiwallu angen tai a ddynodwyd yn lleol. Gall hyn gynnwys safle y dymunwch ei werthu, safle y dymunwch ei ddatblygu lle gallem brynu rhan o'r safle neu'r safle cyfan neu eiddo lle mae Cytundeb Adran 106 ar waith i ddatblygu tai fforddiadwy. Byddwn hefyd yn ystyried sefyllfaoedd sydd wedi cael eu datblygu’n rhannol neu wedi eu cwblhau.

Mae gwybodaeth leol yn ein helpu i ddiwallu angen lleol

Mae'n rhaid i ni gyflawni safonau adeiladu allweddol. (Gweler yr adran "Isafswm Gofynion" os gwelwch yn dda, sy'n cynnwys rhestr o'r isafswm gofynion ar gyfer ein tai fforddiadwy.

Dalier sylw: Anaml yr ydym yn ystyried prynu eiddo unigol sydd ar werth.

Mae disgrifiad o'r math o gyfleoedd y byddai gennym ddiddordeb ynddynt islaw a byddem yn falch clywed am unrhyw gyfleoedd datblygu y credwch sy'n cyflawni'r meini prawf hyn.

Meini Prawf Cyfleoedd Datblygu

Lleoliad

Trefi a phentrefi ym Mhowys a Cheredigion (o ddiddordeb neilltuol - y Trallwng, y Drenewydd, Rhaeadr Gwy, Machynlleth, Aberteifi, Aberaeron ac Aberystwyth

Maint Datblygiad

Addas ar gyfer lefel y tai fforddiadwy sydd eu hangen gan y gymuned honno (yn gyffredinol, rhwng 6-30 uned)

Safonau Adeiladu

Bydd Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR) yn weithredol i BOB eiddo (mae hyn yn cynnwys Cartrefi Gydol Oes a Diogel drwy Ddyluniad)

Safon Ansawdd Tai Cymru

Manyleb Safon Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Isafswm arwynebedd llawr net Llywodraeth Cymru

Mathau Annedd

Mae'n rhaid i chi roi cyfiawnhad dros y cymysgedd yr ydych wedi'i awgrymu

Statws Safle

Byddwn yn ystyried safleoedd heb gynllunio, datblygiadau heb gychwyn gyda chaniatâd cynllunio, datblygiadau ar y safle ac wedi'u rhan-orffen, safleoedd wedi'u cwblhau sy'n cael eu rheoli.

Daliadaethau

Bwriadwn hyrwyddo ystod o ddaliadaethau ar bob datblygiad fel sy'n dilyn:

Niwtral o ran Daliadaeth - (rhent yn newid yn "hawl i ran brynu" ar ôl 12 mis)

Rhent Fforddiadwy - Os oes grant ar gael (un ai ar rent cymdeithasol neu lefelau canolraddol)

Gwerthiannau Fforddiadwy - Llai na gwerth y farchnad agored (mewn cysylltiad gyda chymorth o "Cynllun Cymorth Prynu Cymru)

Rhanberchenogaeth

Lesddaliad

Ffurf Contract/ Pryniad

Byddai'n well gennym gytuno ar ddêl gyda chi a chymryd yr eiddo ar sail un contractwr neu ddêl pecyn, ond byddwn yn ystyried trefniadau eraill

 

Adeiladu cartrefi fforddiadwy i'ch cymuned

Os credwch y gwyddoch am gyfle datblygu a fyddai o fudd i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru, dyma'r hyn y dylech ei wneud yn awr:

1. Os hoffech gysylltu â ni parthed manylion safle neu ddatblygiad sydd ar gael i ni ei ystyried, llenwch ac anfon y Ffurflen Ymholiad Datblygydd os gwelwch yn dda.

2. Gwneud yn siŵr eich bod yn anfon yr holl atodiadau y gofyn amdanynt, ar gyfer pob safle.

3. Aros i glywed gennym - byddwn yn anelu cysylltu gyda chi mewn 2 wythnos i ddweud wrthych os oes gennym ddiddordeb ai peidio. Os oes gennym ddiddordeb, byddwn yn eich gwahodd i'r Gymdeithas i siarad yn fwy manwl am y cyfleoedd a sut y gallem weithio.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!