Grŵp Tai Canolbarth Cymru - Datganiad Strategaeth Pobl

Mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru yn anelu i sicrhau recriwtio, datblygu a chadw'r calibr gorau o staff fel y gall gyflawni amcanion unigol y sefydliad a meithrin y gallu i ddarparu profiad ardderchog i gwsmeriaid. Y nod yw bod yn gyflogwr o ddewis.

Mae'n nod gan y Grŵp ddarparu amgylchedd gwaith iach a diogel sy'n hyrwyddo lles staff. Mae perthynas agos rhwng lefelau cymhelliant staff, perfformiad sefydliad a darparu gweithle diogel ac iach.

Mae'r Grŵp yn anelu parhau i ddarparu profiad gwaith ansawdd uchel a sicrhau fod staff yn teimlo y cânt eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'u bod yn cymryd rhan yng ngwaith y Grŵp. Yn bwysicach y nod yw i staff deimlo'n falch i fod yn rhan o'r Grŵp ac i gyfrannu at lwyddiant y sefydliad drwy ddarparu gwasanaeth arddrechog i gwsmeriaid. Rydym yn falch fod ein holl staff yn gwybod sut mae eu rôl yn cyfrannu at ein llwyddiant.

Mae'r Grŵp yn ymdrechu i roi amgylchedd gwaith cadarnhaol a chynnal ymwybyddiaeth o faterion amrywiaeth yng nghyswllt polisïau cyflogaeth a darpariaeth gwasanaeth.

Mae gan y Grŵp ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog ac mae hyn yn cynnwys y Gymraeg fel rhan o'i Gynllun Cydraddoldeb Sengl.

Gweithio gyda ni

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad bach, proffesiynol a chyfeillgar. Mae ein cyflogeion yn ymroddedig i wneud cartrefi ansawdd da yn fforddiadwy i fwy o bobl yn y Canolbarth.

Caiff ein gwerthoedd o Ragoriaeth, Cydraddoldeb, Cymuned a Gofalu eu hymwreiddio ym mhopeth a wnawn; cyflenwi rhagoriaeth yn ansawdd ein cartrefi a'r gwasanaethau a ddarparwn, rhoi tegwch i bawb mewn tai a chyflogaeth, canolbwyntio ar anghenion cymunedau'r Canolbarth a gwella ansawdd bywyd mwy o bobl drwy wneud ein cartrefi yn fforddiadwy a chyraeddadwy.

Darparwn amgylchedd gwaith diddorol a heriol sy'n rhoi cyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol a phersonol. Yn ôl am hynny disgwyliwn ymrwymiad i ragoriaeth, brwdfrydedd ac awydd i ganfod datrysiadau blaengar i broblemau lleol. Croesawn bobl sydd â pharodrwydd i herio ac i wthio ffiniau a dderbynnir gyda gwir egni i ganfod ffyrdd o ddarparu gwasanaethau o ansawdd.

Yr hyn a ddywed ein cyflogeion - Ymateb o arolwg diweddar Bodlonrwydd Staff

"Drwyddi draw, rwy'n teimlo'n lwcus iawn i fod yn gweithio i Tai Canolbarth Cymru"

"Cyflogwr da iawn"

"Peidiwch newid os gwelwch yn dda! Dyma'r lle gorau i mi weithio erioed!"

"Rwy'n gwerthfawrogi'r pecyn buddion a chyfle gweithio hyblyg"

"Rwy'n meddwl eu bod yn gyflogwr da a'u bod yn gwneud eu gorau i drin cyflogeion gyda pharch ac urddas"

"Sefydliad sy'n wir yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth rhagorol"

Rolau Swydd

Gwarentir croeso cynnes a chyfeillgar i chi ym mha bynnag swydd yr ymunwch â ni.

Mae gennym ystod o rolau o fewn ein timau, sy'n cynnwys:

 • Gwasanaethau Corfforaethol - Cyfathrebu, Llywodraethiant ac Adnoddau Dynol
 • Cyllid - Cyllid, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Gwybodaeth Perfformiad
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid - Tai Cymunedol, Cyfranogiad Cymunedol, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Rheoli Incwm a Chynnal a Chadw
 • Busnes Newydd - Contractau, Datblygu, Grantiau a Systemau Busnes Newydd

Buddion gweithio i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru

 • Cyflogau cystadleuol
 • Gweithio hyblyg
 • Gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 diwrnod ac yn codi gan un diwrnod am bob blwyddyn o gyflogaeth a gwblheir hyd at uchafswm o 33 diwrnod y flwyddyn (pro rata ar gyfer rhan-amser)
 • Cynllun pensiwn
 • Cynllun iechyd preifat
 • Profion llygaid rhad ac am ddim a chyfraniad tuag at sbectol ar gyfer rhai gofynion
 • Talu am ffioedd aelodaeth cyrff proffesiynol, lle'n berthnasol i'r rôl
 • Cyfleoedd dysgu a datblygiad proffesiynol
 • Opsiwn car les ar gyfer defnyddwyr ceir hanfodol
 • Ffonau symudol a chyfrifiaduron llechen ar gyfer rhai swyddi
 • Parcio ar y safle
 • Diodydd poeth ac oer

Gwneud cais i weithio i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Gwneud cais am swydd

Gofynnir i chi lenwi'r cais mor llawn ag sydd modd. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o fanylion ag y gallwch gan y caiff eich cais ei ystyried i ddechrau ar y wybodaeth a roddwch. Bydd y Gymdeithas yn trin unrhyw wybodaeth a roddwch yn hollol gyfrinachol. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol fod y Gymdeithas wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1984.