Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Byrddau Cymdeithasau Tai Yn Cadarnhau Bwriad I Uno

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth 19 Mai 2020, cytunodd aelodau o Fyrddau Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion Cyf. yn ffurfiol i fwrw ymlaen â'r achos busnes terfynol dros uno. Hwn fydd y tro cyntaf erioed i gymdeithas dai draddodiadol uno â sefydliad trosglwyddo stoc yng Nghymru.

Bydd gan y gymdeithas unedig newydd 220 o aelodau o staff a 4,000 o gartrefi ledled y canolbarth, o'r gororau ac ar draws Powys a Cheredigion i lawr i ogledd Sir Gâr a Sir Benfro.

Mae Byrddau Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion wedi bod yn trafod ers dros ddwy flynedd, gyda'r weledigaeth o greu sefydliad cryf yng nghanol Cymru. Yn anad dim, mae'r Byrddau yn awyddus i fuddsoddi mwy yn eu cartrefi presennol, adeiladu cartrefi newydd a dylanwadu ar bolisi a buddsoddi ar lefel ranbarthol ac maent o'r farn y bydd cymdeithas dai unedig newydd, drwy gyfuno adnoddau a sgiliau, yn fwy cydnerth ac mewn sefyllfa well i wneud hynny.

Meddai Karen Oliver, Cadeirydd Tai Ceredigion a'r Bwrdd Cysgodol: "Bydd hanes Tai Canolbarth Cymru dros gyfnod o 40 mlynedd, a gweledigaeth ac uchelgais Tai Ceredigion (sydd eleni'n dathlu deng mlynedd ers i'r stoc gael ei throsglwyddo), yn cynnig opsiynau newydd a chyffrous o ran tai i'r rhanbarth. Mae'r siwrnai ers y cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws wedi bod yn anodd, ond mae ymrwymiad aelodau'r Byrddau a'r staff wedi bod yn hwb mawr i gyrraedd y penderfyniad cyffrous hwn."

Meddai Peter Swanson, Cadeirydd Tai Canolbarth Cymru ac Is-gadeirydd y Bwrdd Cysgodol: "Mae hwn yn gyfle gwych i bawb dan sylw, a byddwn yn gweithio'n galed i sicrhau cyfnod pontio esmwyth. Ein blaenoriaeth yw darparu'r cymorth a'r gwasanaethau dwyieithog gorau posibl ar gyfer ein tenantiaid a'n lesddeiliaid presennol a newydd."

Cafodd Steve Jones, y Darpar Brif Weithredwr, ei benodi gan y Bwrdd Cysgodol i arwain y trafodaethau ynghylch uno yn ystod haf 2019. Meddai: "Mae aelodau'r Bwrdd Cysgodol wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers dros ddwy flynedd, ac fel tîm rydym yn gwybod y gallwn greu sefydliad wedi'i gyfuno sy'n gryfach. Byddwn yn datblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy ac yn rhoi mwy o gyfleoedd o ran cyflogaeth a hyfforddiant i'n staff a'n tenantiaid yn y canolbarth a'r gorllewin. Bydd gweithio mewn partneriaeth yn sicrhau cyfleoedd newydd a chyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol."

Mae gwaith ymgynghori â thenantiaid a lesddeiliaid wedi bod yn digwydd yn y ddwy gymdeithas dai, ac mae'r Cyd-banel Tenantiaid sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fforwm Tenantiaid a Phreswylwyr Tai Canolbarth Cymru a Grŵp Monitro Tai Ceredigion yn hollol gefnogol i'r uno. Bydd rhagor o waith ymgynghori â thenantiaid a lesddeiliaid yn digwydd wrth i'r prosiect symud i'r cam integreiddio, os gofynnir am ganiatâd y cyfranddalwyr a'r benthycwyr ac os ceir eu caniatâd.

Bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud wrth i'r cymdeithasau tai gyrraedd y cerrig milltir olaf cyn yr uno y disgwylir iddo ddigwydd yn ystod hydref 2020.