Dathlodd y Gymdeithas ei phen-blwydd yn 40 oed yn 2015. Mae'n gymdeithas tai draddodiadol a dim ond i fuddsoddi mewn mwy o eiddo tai neu brosiectau sy'n ychwanegu gwerth at asedau'r Gymdeithas y mae'n benthyca. Gosododd y cyllidwyr derfyn geriad o 65% sy'n golygu na all benthyciadau'r Gymdeithas fod yn fwy na 65% o 'werth net' y Gymdeithas. Mae'r cyfrifiad gwerth net yma'n 'hanesyddol' ac yn cymharu benthyciadau gyda chronfeydd cadw a grantiau. Mae darparu eiddo ar gyfer y rhai sydd angen cartref yn nod allweddol i'r Gymdeithas ac mae felly wedi ceisio cynyddu nifer y cartrefi y gall eu datblygu bob blwyddyn o fewn y terfyn geriad 65% yma. Mae'r Bwrdd yn benderfynol i gadw o fewn y geriad yma ac felly mae'r cynlluniau ariannol yn seiliedig ar hyn o bryd ar i'r geriad gyrraedd uchafswm o 65%, tra ar yr un pryd yn negodi gyda'n cyllidwyr ar gynyddu'r geriad i 75%.

Yn ogystal â darparu 31 o gartrefi newydd ac ail-brynu 1 cartref yn ystod 2015/16, mae gan y Gymdeithas ymrwymiad i gynnal a chadw ei eiddo i safon uchel.

Sut y Gwerir Pob Punt O Rent

Mae'r siart tafell yn dangos sut y cafodd pob £1 o rent a thâl gwasanaeth y gwnaethom eu casglu ar draws y Gymdeithas yn 2015-16 eu gwario ar reoli a chynnal a chadw ein cartrefi neu dalu llog ar y benthyciadau banc yr ydym wedi eu benthyca i'w hadeiladu neu eu gwella.

Dadansoddi ar y gwariant o £7.4m:

Sut Y Gwerir Pob Punt O Rent

Felly  yn fras iawn, mae'r Gymdeithas yn gwario traean o'r incwm yn cynnal a chadw eiddo, traean arall yn rheoli’r eiddo a'r traean olaf ar y llog ar ad-dalu'r benthyciadau (o'r gwarged) a gyllidodd adeiladu'r eiddo.

5-Mlynedd Crynodeb

Caiff canlyniadau ariannol y 5 mlynedd diwethaf eu crynhoi islaw. Dylid nodi y cafodd ffigurau 2015 eu hailddatgan yn unol â throsglwyddo i FRS102, sy'n sicrhau y caiff ein cyfrifon eu cyflwyno mewn ffordd gydnaws â'r Safonau Adroddiadau Cyfrifeg Rhyngwladol. Nid oes unrhyw ofyniad i ailddatgan ffigurau blynyddoedd blaenorol:

 

Gwir

Ailddatgan

Gwir

Gwir

Gwir

Gwir

 

2016

2015

2015

2014

2013

2012

 

£'000

£000

£'000

£'000

£'000

£'000

Trosiant

7,359

7,047

6,547

6,132

5,404

4,957

Costau gweithredu

-4,916

-4,814

-4,551

-4,118

-3,713

-3,709

Gwarged gweithredu

2,443

2,232

1,996

2,014

1,691

1,248

Eithriadol

-

-

-

189

-

-

Arall

2

76

33

2

-

-

Llog net

-1,761

-1,689

-1,646

-1,475

-1,116

-1,040

Gwarged am y flwyddyn

684

619

383

348

575

209

Gorswm gweithredu

33%

32%

30%

33%

31%

25%

Mae lefel y trosiant yn cynyddu'n gyson, gan adlewyrchu'r cynnydd blynyddol mewn rhent ac ychwanegiadau i'r stoc tai. Roedd y twf uchaf yn 2015/16 yn adlewyrchu datblygiadau newydd yn dod i reolaeth sef Coed y Llan, Llanidloes, Glan y Dŵr, y Drenewydd ac ailbrynu Cwrt Eglwys, y Drenewydd.

Mae'n bwysig i'r Gymdeithas sicrhau gwargedion, gan mai'r gwargedion hyn sy'n gwneud yn bosibl ad-dalu benthyciadau'r Gymdeithas.

Mantolen

Caiff eiddo'r Gymdeithas eu cyllido drwy grantiau a benthyciadau yn bennaf. Mae angen ad-dalu'r benthyciadau hyn dros gyfnod. Felly, bydd angen i'r gwargedion a nodir isod gynyddu i alluogi ad-dalu benthyciadau dros y 35 mlynedd nesaf.

Crynodeb pum mlynedd

Gwir

Ailddatgan

Gwir

Gwir

Gwir

Gwir

 

2016

2015

2015

2014

2013

2012

 

£’000

£000

£’000

£'000

£'000

£'000

Asedau sefydlog

98,105

93,849

97,741

92,823

91,862

80,669

Grantiau cyfalaf

 

 

-56,249

-52,894

-52,652

-50725

 

98,105

93,849

41,492

39,939

39,300

29,944

Asedau (ymrwymiadau) cyfredol net

2,798

763

5

1,789

-2,129

1,674

Benthyciadau hirdymor

-40,189

-35,673

-35,570

-36,185

-31,976

-26,998

Grantiau cyfalaf

-53,348

-52,256

 

 

 

 

Credydwyr hirdymor

-93,537

-87,929

 -35,570

-36,185

-31,976

-26,998

Asedau net

7,366

6,683

5,927

5,543

5,195

4,620

Cyllidwyd gan:

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm cyfalaf a chronfeydd wrth gefn

7,366

6,683

5,927

5,543

5,195

4,620

Mae'r cyfalaf a'r cronfeydd wrth gefn hyd yma'n golygu bod y Gymdeithas wedi cynhyrchu £7.4m o arian i ad-dalu'n uniongyrchol y benthyciadau a drefnwyd yn wreiddiol i adeiladu cartrefi. Nid yw'n cynrychioli lefel o arian sydd ar gael i wario ar gynlluniau newydd.

Gwerth Am Arian

Mae tai gweddus yn golygu buddion niferus, nid yn lleiaf yn nhermau effeithiau cadarnhaol posibl ar iechyd a llesiant tenant, cyrhaeddiad addysgol unigolion a gostwng biliau ynni. Caiff lefelau is y rhent a delir gan bobl sy'n byw mewn tai fforddiadwy eu cydnabod fel ffordd neilltuol o bwysig o atal tlodi neu helpu i liniaru ei effaith.

Mae'r Gymdeithas yn derbyn symiau sylweddol o arian cyhoeddus yng nghyswllt Grant Tai Cymdeithasol i helpou cyllido'r cartrefi y mae'n eu hadeiladu, ac mae angen bodloni Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol y caiff y cyllid hwn eu defnyddio'n effeithiol. Yn ychwanegol, caiff gweithgareddau gweithredu cymdeithasau tai eu talu o renti preswylwyr a gan yn aml y rhain sydd ar yr incwm isaf, mae'n hollbwysig i'r sector ddangos  y gwneir y defnydd gorau o'r incwm hwnnw.

Felly mae'n hollbwysig fod y Gymdeithas yn sicrhau ei fod yn gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau. Mae hyn yn ganolog i sicrhau gwerth am arian.

Nid yw cysyniad gwerth am arian yn un newydd ac fel arfer ystyrir ei bod yn cynnwys tair elfen:

  • Cynildeb - gwneud pethau ar y 'pris gorau'
  • Effeithiolrwydd - gwneud pethau yn y 'ffordd orau'
  • Effeithlonrwydd - gwneud y 'pethau iawn'

Asesiad Rheoleiddiol

Cyhoeddir adroddiad Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai sydd wedi cofrestru gyda Llywodraeth Cymru.Mae'r Asesiad yn nodi pam mor effeithlon rydym wedi cyflawni'r 'canlyniadau cyflenwi' yn ymwneud â darpariaeth tai a llywodraethiant a materion rheolaeth ariannol.

Bydd yr adroddiadau asesiad rheoleiddiol yn:

  • Crynhoi cryfderau a meysydd i'w gwella
  • Amlinellu lefel ymgysylltu rheoleiddiol a disgrifio natur y contract hwnnw
  • Chadarnhau'r dyfarniad hyfywedd ariannol diweddaraf

Caiff yr adroddiadau asesu rheoleiddiol eu cyhoeddi ar ein gwefan a gwefan Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Mae'r wybodaeth uchod wedi canolbwyntio ar y perfformiad ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16 a chrynodeb o'r wybodaeth ariannol yn y gorffennol. Gellir gweld/lawrlwytho copi llawn o adroddiad a datganiadau ariannol y Bwrdd Rheoli'n defnyddio'r ddolen islaw.

Lawrlwytho Set Lawn Cyfrifon (2015-16)

Yr un mor bwysig yw'r cynlluniau ariannol ar gyfer y dyfodol. Mae'r Gymdeithas yn cymryd golwg hirdymor ar reoli a chynnal a chadw ei eiddo. Mae felly'n cynhyrchu rhagolygon ariannol hirdymor am y 35 mlynedd nesaf. Mae'r rhagolygon ariannol hyn yn helpu i ddangos i'r banciau a'r cymdeithasau adeiladu y benthycwn arian ganddynt y gall y Gymdeithas ad-dalu’r benthyciadau o fewn yr amserlen a ddymunant. Mae'r cynlluniau ariannol hyn hefyd yn helpu Llywodraeth Cymru i asesu ein nerth a hyfywedd ariannol.