Cyngor Da ar Arbed Ynni

Fel llawer o bobl, mae'n debyg eich bod yn sylwi sut mae cynnydd mewn prisiau ynni yn effeithio ar eich cyllideb.

Gallech arbed arian bob blwyddyn drwy ddewis y darparydd ynni mwyaf addas a gwneud newidiadau bach i'ch arferion bob dydd.

Talu gormod am eich nwy a thrydan?

Gall y gwahaniaeth rhwng y cyflenwr nwy a thrydan rhataf a drutaf fod yn gymaint â £100 y flwyddyn.

Os nad ydych erioed wedi newid eich cyflenwr ynni neu gymharu prisiau, ystyriwch symud at gwmni mwy cystadleuol a gallech wneud arbedion mawr heb fawr iawn o ymdrech.

Mae'n haws nag erioed i gymharu cyflenwyr ynni ar-lein a newid. Gofynnwch y cwestiynau hyn wrth gymharu:

 • A oes unrhyw gostau cudd?
 • A yw'r prisiau'n cynnwys Treth ar Werth?
 • Ydych chi'n gymwys am unrhyw gynigion arbennig, cymhellion neu ddisgownt?
 • Beth yw record eich cyflenwr ar drin cwynion?

Nid yw'n rhaid i chi newid cyflenwr i arbed arian. Gallai talu drwy Ddebyd Uniongyrchol arbed tua £50 y flwyddyn i chi neu gallai newid i gyfrif ar-lein arbed hyd yn oed fwy.

Gofyn am fesurydd deallus?

Bydd mesurydd deallus yn rhoi gwybodaeth amser go iawn i chi ar faint o ynni a ddefnyddiwch. Mae'n eich helpu i reoli a thrin eich defnydd o nwy a thrydan a gall arbed arian i chi a gostwng allyriadau. Mae mesurydd deallus hefyd yn rhoi gwybodaeth gywir sy'n golygu dim mwy o amcangyfrifon.

Gall newidiadau bach ddod ag arbedion ynni mawr!

Daw'r arbedion hirdymor mwyaf o newid eich arferion ynni a bod yn fwy effeithiol wrth ddefnyddio ynni o amgylch y cartref:

Gwresogi

 • Gosod eich gwres i fynd i ffwrdd 30 munud cyn i chi adael y tŷ a dod ymlaen 30 munud cyn i chi ddod adref
 • Troi eich thermostat i lawr gan 1 radd, gall hyn arbed tua £30 y flwyddyn i chi
 • Gwneud yn siŵr nad oes llenni, dodrefn yn cuddio rheiddiaduron sy'n rhwystro'r gwres
 • Tynnu eich llenni gyda'r nos i gadw'r gwres tu mewn i'ch ystafelloedd
 • Insiwleiddio eich atig

Cyfarpar trydan

 • Defnyddio bylbiau golau effeithiol o ran ynni. Gall y rhain barhau hyd at ddeg gwaith mwy na bylbiau arferol.
 • Troi microdonnau, setiau teledu, fideos, systemau cerddoriaeth a chyfrifiaduron i ffwrdd pan nad ydych yn eu defnyddio. Maent yn dal i ddefnyddio ynni pan gânt eu gadael ar y botwm parod.
 • Cadw drws yr oergell ar gau ac osgoi rhoi bwyd poeth neu oer yn syth yn yr oergell. 
 • Dadmer eich oergell yn rheolaidd a gwirio seliau'r drws. Cadw'r oergell i ffwrdd o'r ffwrn neu'r boeler. Os yn bosibl, rhowch eich rhewgell mewn ystafell oer.

Peiriannau golchi, sychwyr taflu a pheiriannau golchi llestri

 • Defnyddio gosodiad tymheredd isel a dim ond golchi llwythi llawn
 • Os gallwch, sychu dillad yn yr awyr agored
 • Pan fyddwch yn sychu dillad dan do, defnyddiwch reilen dillad yn lle rheiddiadur. Mae hyn yn atal y gwres rhag cyrraedd gweddill yr ystafell.

Coginio

 • Defnyddio padell sydd yr un maint â chylch y ffwrn; mae hyn yn atal colli gwres.
 • Defnyddio caead ar sosbenni lle'n bosibl; mae hyn yn twymo'r cynnwys yn gyflymach, yn defnyddio llai o ynni ac yn atal llawer o gyddwysiad yn yr ystafell.
 • Mae peiriannau stemio a microdon yn defnyddio llai o drydan

Dŵr Poeth

 • Dim ond berwi faint o ddŵr rydych ei angen wrth ddefnyddio tegell.
 • Ystyried troi'r thermostat ar eich tanc dŵr poeth i lawr i 60 gradd.
 • Cael cawod yn lle bath gan y bydd hyn yn defnyddio llai na hanner faint o ddŵr rydych ei angen ar gyfer bath.