Mae gennym gartrefi i'w rhentu ledled Powys a Cheredigion, ynghyd â nifer fach ar y Gororau yn Swydd Amwythig. Caiff y lleoliadau lle mae gennym gartrefi ar hyn o bryd eu dangos ar y map rhyngweithiol uchod, y gallwch we-lywio o'i amgylch. Gellir hefyd droi'r map rhyngweithiol i ddull "Golygfa Stryd" fel y gellir gweld delweddau o'r cartrefi.

Mae ein cartrefi yn cynnwys fflatiau, byngalos, maisonettes, tai ac unedau masnachol. Maent yn amrywio o 1 i 5 ystafell wely i ddarparu ar gyfer teuluoedd o wahanol feintiau neu unigolion.

Mewn rhai ardaloedd, megis pentrefi, darparwyd tai fforddiadwy gyda rhai cyfyngiadau cynllunio h.y. Cytundebau Adran 106. Yn yr amgylchiadau hyn dim ond pobl sy'n cyflawni meini prawf penodol y gallwn eu cartrefu. Cysylltwch â ni i gael manylion pellach am yr ardal(oedd) y mae gennych ddiddordeb ynddi/ynddynt os gwelwch yn dda.

Tai â Chymorth

Mae gennym hefyd dai â chymorth ledled Powys a Cheredigion. Yn y tai hyn gall tenantiaid gael y gefnogaeth maent eu hangen, gallai hyn fod mor ychydig ag oriau'r diwrnod hyd at gefnogaeth 24 awr gan staff.

Gall rhai tenantiaid fod angen cefnogaeth am gyfnod amhenodol neu dim ond am gyfnod byr ac am lawer o resymau eraill. Rhoddir cymorth gan asiantaethau arbenigol. Os hoffech fwy o wybodaeth am dai â chymorth, cysylltwch â'n tîm Tai Cymunedol ar 0300 111 3030 neu ofyn am wybodaeth ar-lein yn defnyddio adran Cysylltu â Ni ar y wefan os gwelwch yn dda.