Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cam-drin Domestig

Ydych chi'n dioddef neu wedi dioddef Cam-drin Domestig? Ydych chi angen help, cefnogaeth neu gyngor?

Mae'r Gymdeithas yn ymroddedig i roi cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig.

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i ddarparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol a sicrhau fod eich cartref yn ddiogel.

Mae'r Gymdeithas yn cydnabod effaith ddifrifol cam-drin domestig ar deuluoedd ac unigolion a chyfradd marwoldeb uchel dioddefwyr cam-drin domestig. Er bod Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn gweithredu mewn ardal gyda llai o droseddau na'r ystadegau cenedlaethol cyfartaolg, mae'r Gymdeithas yn sylweddoli fod cam-drin domestig yn digwydd yn ardaloedd Powys a Cheredigion.

Mae help a chefnogaeth ar gael gan y Gymdeithas a sefydliadau eraill.

Gall eich Swyddog Tai Cymunedol gynnig cefnogaeth, cyngor a gweithio gyda chi ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel.

 

Manylion cyswllt sefydliadau a all helpu:

 

  • Mae Llinell Gymorth Genedlaethol Trais Domestig yn llinell gymorth gyfrinachol am ddim a gaiff ei rhedeg gan Cymorth i Ferched a Lloches ar gyfer unrhyw un sy'n profi cam-drin domestig ac mae ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Gwefan:   www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk

Ffôn:   0808 2000 247

 

  • Mae Cymorth i Ferched yn darparu amrywiaeth o wybodaeth a chefnogaeth ar gam-drin domestig, yn cynnwys cefnogaeth i bobl sy'n profi cam-drin domestig a phobl a all fod yn bryderus bod eraill yn dioddef.

Gwefan (Cymru):   www.welshwomensaid.org.uk     -     Gwefan (Lloegr):   www.womensaid.org.uk

Ffôn (Cymru):   0808 80 10 800     -     Ffôn (Lloegr):   0808 2000 247

 

  • Respect yw sefydliad aelodaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer gwaith gyda'r sawl sy'n gyfrifol am gam-drin domestig, dynion sy'n dioddef o drais domestig a thrais pobl ifanc mewn perthynas agos.

Gwefan:   http://respect.uk.net/

Llinell gymorth ar gyfer pobl sy'n pryderu am eu hymddygiad:   0808 802 4040

Llinell gymorth ar gyfer dynion yn profi cam-dri domestig:   0808 801 0327

 

  • Gwasanaeth Canolfan Argyfwng Teulu Trefaldwyn ar gael yng Ngogledd Powys.

Gwefan:   www.familycrisis.co.uk

Llinell Gymorth 24 Awr:   01686 629144

  

  • Calan DVS Sir Faesyfed gwasanaeth sy'n cwmpasu Canolbarth Cymru

Gwefan:   www.calandvs.org.uk

Llinell Gymorth 24 Awr:   01597 824655

 

  • Calan DVS Brecheiniog gwasanaeth sy'n cwmpasu De Powys

Gwefan:   www.calandvs.org.uk

Llinell Gymorth 24 Awr:   01874 625146