Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (DHP)

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gall y Llywodraeth ostwng eich Budd-dal Tai.

  • Gall hyn fod oherwydd bod gennych fwy o ystafelloedd gwely nag ydych eu hangen - gweler ein tudalen 'Tanddefnyddio'
  • Neu oherwydd fod gennych rywun heb fod yn ddibynnydd yn byw gyda chi - gweler ein tudalen 'Didyniadau am Berson heb fod yn Ddibynnol'

Efallai y bydd yn bosibl i chi hawlio Taliad Tai yn ôl Disgresiwn i'ch helpu drwy'r cyfnod anodd yma.

Beth yw Taliad Tai yn ôl Disgresiwn?

Mae cynllun i gynghorau helpu aelwydydd mewn risg o galedi neu digartrefedd. Nid yw Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn rhan o'r Budd-dal Tai arferol ond bydd Cynghorau yn gwneud taliadau yn ôl eu disgresiwn yn seiliedig ar:

  • Manylion yr hawliad
  • Faint o arian sydd ganddynt ar gael

Pwy all hawlio Taliad Tai yn ôl Disgresiwn?

Unrhyw un sy'n derbyn Budd-dal Tai llawn neu rannol ac yn ei chael yn anodd talu costau byw.

  • Os yw'ch gwariant yn fwy na'ch incwm, fel na fedrwch fforddio'r taliadau rhent.
  • Os oes gennych ôl-ddyledion rhent a all arwain at i chi golli eich cartref
  • Os ydych yn talu am danddefnyddio (h.y. gostyngiad yn eich Budd-dal Tai oherwydd ystafelloedd gwely nad ydych eu hangen) ac yn ceisio symud i gartref llai
  • Os oes gennych ddidyniadau ar gyfer person heb fod yn ddibynnol o'ch Budd-dal Tai, ond bod hyn yn sefyllfa dros dro

Ni roddir Taliad Tai yn ôl Disgresiwn ar gyfer gordaliad Budd-dal Tai neu gynnydd mewn rhent.