Mae adborth cwsmeriaid yn bwysig i ni. Beth bynnag yw'ch barn a'ch mewnbwn, fyddwn ni ddim yn gwybod sut ydym yn perfformio ac yna ni allwn wella'r gwasanaethau a ddarparwn. Dyma ychydig o enghreifftiau lle mae'ch barn ac ymgyfraniad wedi helpu Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru i wella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Gofynnon ni - Dywedoch chi

Cyn gwneud newidiadau i'r ffordd y gwnawn bethau rydyn ni'n hoffi gofyn barn cwsmeriaid. Gwnawn hyn mewn nifer o ffyrdd drwy'r cylchlythyr, wyneb i wyneb, dros y ffôn, e-bost ac ar Facebook. Byddwn yn edrych ar yr ymatebion ac os oes mwyafrif clir o blaid, yna byddwn yn edrych ar wneud newidiadau. Yn ddiweddar fe wnaethom ni ofyn ...

Gofynnon ni: Faint o weithiau'r flwyddyn fyddech chi'n hoffi i'ch gwair gael ei dorri (Ebriill - Medi)

Dywedoch chi: 14 gwaith

Gwnaethom ni: Mae ein contract cynnal a chadw tiroedd yn awr yn dweud y dylai gwair gael ei dorri 14 gwaith yn ystod y tymor tyfu. Er y byddai torri llai wedi gostwng costau, mae cwsmeriaid yn teimlo fod lawnt wedi'i thorri'n dda yn werth yr arian ychwanegol. 

Gofynnon ni: Ydych chi'n meddwl fod angen cael cyfriflen rhent a derbynneb wedi'u postio atoch bob tro y gwnewch daliad dros y ffôn?

Dywedoch chi: Na. Dim ond os ydym yn gofyn am hynny mae angen i chi anfon cyfriflen rhent a derbynneb.

Gwnaethom ni: Dim ond os yw'r cwsmer yn gofyn am hynny mae ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid yn anfon cyfriflenni rhent a derbynebau am daliadau.

Gwella Mynediad i Wybodaeth a Gwasanaethau

Cylchlythyr LOOK

Fe wnaethom anfon holiadur atoch i ddeall mwy am eich barn am ein Cylchlythyr, LOOK ac i ganfod sut arall y medrwn roi gwybodaeth i chi beth sy'n digwydd. Ymatebodd 4.6% o denantiaid Tai Canolbarth Cymru a dyma oedd eich barn chi:

 
     
 
     

Fe wnaethom felly benderfynu ei bod yn bwysig dal ati i gyhoeddi cylchlythyr LOOK ond y dylem hefyd roi mwy o wybodaeth i bobl yn electronig drwy ddefnyddio e-bost a Facebook.

Porth Tenantiaid

Fe wnaethoch ddweud wrthym y byddai'n ddefnyddiol cael cyfrif ar-lein lle medrech roi adroddiad am atgyweiriadau, gweld cyfriflenni rhent a thalu ar-lein. Eleni fe wnaethom wahodd tenantiaid a phreswylwyr i helpu datblygu porth ar-lein newydd a fyddai o fudd i'n cwsmeriaid a rhoi mynediad uniongyrchol i wasanaethau. Cafodd y porth tenantiaid ei ddatblygu ac roedd ar gael i gwsmeriaid ym mis Hydref 2015 a gellir cael mynediad iddi drwy ddolen ar y wefan yma.

Archwilwyr Gwasanaethau Tenantiaid

Mae Archwilwyr Gwasanaethau Tenantiaid yn gweithio gyda staff Tai Canolbarth Cymru i ymchwilio rhai o'r gwasanaethau y gellid eu gwella. Yn 2014/15 ymchwiliodd yr Archwilwyr Gwasanaeth Tenantiaid y safon o unedau gwag yr oeddent yn eu cyflwyno i denantiaid newydd. Fel canlyniad, fe wnaethom y gwelliannau dilynol:

 • Mae'r Gymdeithas yn awr yn cyflogi Tîm Unedau Gwag mewnol i drwsio a glanhau unedau gwag i safon cyson a gytunwyd arno.
 • Datblygwyd rhestr wirio safonol ar gyfer ail-osod i sicrhau fod pob cartref yn cyrraedd y safon cyn y cyflwynir tenantiaid i denantiaid.
 • Ychwanegwyd set newydd o gwestiynau i ffurflenni adborth cwsmeriaid i gasglu adborth cwsmeriaid yn dilyn atgyfeiriad. Mae hyn yn rhoi cyfle i denantiaid ddweud wrthym beth yw eu barn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Sgyrsiau a Sglodion

Mae hwn yn gyfarfod anffurfiol a gynhaliwyd ar ddydd Iau olaf y mis o 6pm. Dros ddiod a phlatiaid o sglodion, fe'ch gwahoddir i ddod a chwrdd â staff i siarad â ni am unrhyw faterion sydd gennych neu syniadau ar sut y gallwn wella'r gwasanaeth a ddarparwn fel landlord.

Dyddiadau 2016/2017 yw:

 • 26 Ionawr, 2017   -   Royal Oak, Y Trallwng
 • 23, Chwefror, 2017   -   Clwb Monty, Y Drenewydd
 • 30, Mawrth, 2017   -   Y Llew Du, Llanbedr Pont Steffan
 • 27, Ebrill, 2017   -   Gwesty Commodore, Llandrindod
 • 25, Mai 2017   -   Neuadd Eglwys St Anne, Penparcau, Aberystwyth
 • 29, Mehefin 2017   -   Clwb Bowlio. Machynlleth
 • 27, Gorffennaf 2017   -   Horse & Jockey, Trefyclo (A Cherdded Stad) 
 • 31, Awst 2017   -   Y Ffynnon, Llanfair ym Muallt
 • 28, Medi 2017   -   Y Grosvenor, Aberteifi
 • 26, Hydref 2017   -   Mount Inn, Llanidloes
 • 30, Tachwedd 2017   -   Gwesty Dyffryn Cain, Llanfyllin
 • 14, Hydref 2017   -   Llew Coch, Caersws

Grŵp Adolygu Polisi

Gallwch wneud hyn o gysur eich cartref eich hun neu mewn gweithdy grŵp. Byddwn yn gofyn am eich sylwadau ar bolisïau sy'n effeithio arnoch chi neu'ch cartref. Gallent fod yn bolisïau newydd neu'n bolisïau presennol sydd angen eu hadolygu. Gallwch roi eich sylwadau dros y ffôn, drwy e-bost neu gydag eraill mewn gweithdy yn ein swyddfa yn y Drenewydd.

Grŵp Golygydd y Cylchlythyr

Helpwch ni i gynhyrchu a golygu cylchlythyr 'LOOK' Tai Canolbarth Cymru i ddatblygu a chynnwys erthyglau sy'n bwysig i chi.

Fforwm Tenantiaid a Phreswylwyr

Mae'r fforwm yn cwrdd bob yn ail fis ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn ein swyddfa yn y Drenewydd (09:00 - 12:00). Mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i chi weithio gyda staff i ddeall a gwella'r polisïau a gweithdrefnau sy'n effeithio arnoch chi a'ch cartref. Dyma'ch cyfle i helpu gwneud gwahaniaeth go iawn i'r ffordd y mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn gweithredu.

Mae cynllun gwaith 2016 a'r cofnodion o'r cyfarfodydd blaenorol ar gael yn yr adran Lawrlwytho ar y wefan yma.

Mae hwn yn fforwm agored ac mae croeso i unrhyw un ymuno â'r cyfarfodydd. Mae dyddiadau 2017 fel sy'n dilyn:

 • 03, Chwefror 2017
 • 02, Mehefin 2017
 • 04, Awst2017
 • 06, Hydref 2017
 • 01, Rhagfyr 2017

Bwrdd Rheoli

Bwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yw corff llywodraethu'r Gymdeithas ac mae'n gyfrifol am gyfarwyddo busnes y Gymdeithas ar ran cyfranddalwyr, tenantiaid, cyflogeion a'r gymuned yn gyffredinol. Y Bwrdd Rheoli sydd yng ngofal ac yn gyfrifol am reolaeth y Gymdeithas.

Mae o leiaf 7 a dim mwy na 15 lle ar y Bwrdd yn cynnwys 4 a neilltuwyd ar gyfer aelodau sy'n denantiaid. Yn ychwanegol, gall uchafswm o bump o bobl gael eu cyfethol i'r Bwrdd o bryd i'w gilydd am un ai ddiben neilltuol neu ddiben cyffredinol.

Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd y Gymdeithas yn y Drenewydd yn cychwyn am 5:30 o'r gloch. Mae dyddiadau 2016/2017 fel sy'n canlyn:

 • Dydd Mercher 12 Gorffennaf, 2017
 • Dydd Mercher 20 Medi, 2017
 • Dydd Mercher 6 Rhagfyr, 2017
 • Dydd Mercher 24 Ionawr, 2018
 • Dydd Mercher 29 Mawrth, 2018

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Canolbarth Cymru

Cynhelir ddydd Mercher 2 Awst 2017 o 5:30pm yn Tŷ Canol, Y Drenewydd, Mae croeso i unrhyw un fynychu ond gofynnir i chi gysylltu â Janet Price, Swyddog Llywodraethiant cyn y cyfarfod i gadarnhau os gallwch fod yn bresennol.