Mae adborth cwsmeriaid yn bwysig i ni. Beth bynnag yw'ch barn a'ch mewnbwn, fyddwn ni ddim yn gwybod sut ydym yn perfformio ac yna ni allwn wella'r gwasanaethau a ddarparwn. Dyma ychydig o enghreifftiau lle mae'ch barn ac ymgyfraniad wedi helpu Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru i wella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Dywedoch Chi, Gwnaethom Ninnau

Cynhaliodd y Gymdeithas arolwg o denantiaid ym mis Tachwedd 2017. Cawsom adborth am ein gwasanaeth gan nifer fawr o'r rhai a gymerodd ran ac rydym yn ymwybodol iawn fod peth o'r adborth yn awgrymu nad yw'r Gymdeithas bob amser yn gwneud yr hyn y mae tenantiaid yn credu y dylem ei wneud.

Fe wnaethom ddewis dau gwestiwn o'r arolwg ynghyd â sylwadau adborth gan denantiaid yn nodi 'DYWEDOCH CHI' a llunio camau gweithredu i ddangos 'GWNAETHOM NINNAU' am yr adborth yma.

1. Pa mor fodlon ydych chi fod Tai Canolbarth Cymru yn gwrando ar eich sylwadau ac yn gweithredu ar hynny?

DYWEDASOCH CHI

 • Does dim yn cael ei wneud pan ydym yn galw, neb yn gwrando am waith trwsio a chynnal a chadw.
 • Neb yn gwrando ar sylwadau, dim ateb i geisiadau. Teimlo'n bod yn cael eu hanwybyddu.
 • Dim bwys gan rhai gweithwyr - garddwyr.
 • Byth yn cadw addewidion.
 • Ochr ariannol yn dda - gwaith trwsio yn sbwriel.
 • Anodd siarad gyda staff swyddfa.
 • Dim ond mewn cael y rhent mae ganddynt ddiddordeb.
 • Tenant heb sylweddoli fod yn rhaid iddo fod yno i'r boeler gael gwasanaeth.

GWNAETHOM NINNAU:

 • Sylweddolwn fod angen i ni fod yn hawl cael gafael arnom ac mae hyn yn golygu sicrhau cofrestru pob galwad ffôn yn gofyn am ffonio'n ôl. Gwnawn hyn ar ein systemau cyfrifiadur ond sylweddolwn o'r sylwadau y dylem fod yn cynnal mwy o hyfforddiant i sicrhau fod yr holl staff yn deall sut i ddodi'r neges a phwysigrwydd ffonio ein cwsmeriaid yn ôl cyn gynted ag sy'n bosibl. Mae gennym uchafswm amserlen o 5 diwrnod i ffonio'n ôl os nad yw'r aelod o staff i ffwrdd o'r gwaith ac na all neb arall helpu. Hoffem hefyd ymestyn yr amser i ddychwelyd galwad os cytunwyd ar hynny gyda'r sawl sy'n galw. Caiff galwadau sydd angen ffonio'n ôl eu cofnodi ar y system gyfrifiadurol a chânt eu monitro'n rheolaidd gan aelodau staff ac arweinwyr tîm. Mae hefyd system yn ei lle i drosglwyddo galwadau i ffonau symudol swyddogion sy'n ymweld.
 • Rydym yn ymfalchïo mewn ateb ymholiadau. Weithiau efallai nad yw'r ymateb yr hyn yr hoffech ei glywed ond os cewch yr hyn a dybiwch yn ymateb negyddol, mae hynny oherwydd y ffordd mae'r busnes yn gweithio. Gallai hyn fod yn gais am gegin newydd a ninnau'n dweud na allwch gael un. Byddai hyn oherwydd nad yw eich cartref ar y rhestr ar gyfer cegin newydd y flwyddyn honno, gan olygu nad oes arian wedi ei gynnwys yng nghyllideb y Gymdeithas.
 • Rydym wedi sylwi weithiau y gall rhywun sy'n cynrychioli'r Gymdeithas fod wedi addo rhywbeth na fedrir ei gyflawni. Gall hyn arwain at ymdeimlad camarweiniol o ddisgwyliad oherwydd camddealltwriaeth ar ran y cynrychiolydd. Anelwn unioni'r camddealltwriaeth hyn a byddwn yn paratoi erthyglau i'w cynnwys yng nghylchlythyr tenantiaid LOOK, felly cadwch eich llygad ar agor amdanynt.
 • Mae gennym Dîm Rheoli Incwm yn gweithio'n agos iawn gyda thenantiaid i drin eu tenantiaethau. Mae'r tîm yn gweithio'n ddygn gydag unrhyw denantiaid a all fod yn cael anawsterau yn talu eu rhent. Yn anffodus weithiau gellir gweld hyn fel mai dim ond cael y rhent y mae gan aelodau'r staff ddiddordeb ond eu gwaith yw helpu atal tenantiaid rhag mynd i ôl-ddyled drwy weithredu cynnar.
 • Mae'n rhaid i bob cartref gydag offer sydd angen gwiriad diogelwch blynyddol fod yn hygyrch i gontractwyr wneud y gwiriadau diogelwch hanfodol o fewn yr amserlen. Nid yw hyn yn golygu fod yn rhaid i chi fod adref ond mae'n golygu y dylai contractwyr gael mynediad i'ch cartref i wneud y gwiriadau a allai olygu gadael eich allwedd gyda chymydog er mwyn i'r contractwr fedru mynd mewn i'ch cartref.
 • Rydym wedi ailgyflwyno ôl-archwiliadau gwaith yn dilyn pryderon am safon gwaith. Mae hyn y byddwn yn cadw golwg agos ar safonau ac yn hysbysu'r contractwyr am unrhyw bryderon mewn cyfarfodydd rheolaidd.

2. Pa mor fodlon ydych chi gyda'r Gwasanaeth Trwsio a Chynnal a Chadw?

DYWEDOCH CHI:

 • Nid yw pethau'n cael eu gwneud i lefel foddhaol. Teimlo nad yw gweithwyr yn gymwys i wneud y gwaith.
 • Wedi aros 2 flynedd i ddatrys problem gyda'r gawod.
 • Cymryd rhy hir i wneud gwaith trwsio.
 • Gwaith ansawdd gwael, gorfod dod yn ôl i drwsio ac aildrwsio
 • Systemau gwresogi aneffeithiol
 • Aros yn hir i waith trwsio gael ei orffen

GWNAETHOM NINNAU:

 • Fel y nodwyd yn flaenorol, rydym wedi ailgyflwyno ôl-arolygiadau gwaith yn dilyn pryderon am safon gwaith.
 • Mae gennym amserau targed ar gyfer ymateb i gais am waith trwsio. Bydd aelodau staff sy'n derbyn galwadau am waith trwsio yn esbonio'r amserau blaenoriaeth yma'n fwy manwl wrth ateb y galwadau.
 • Rydym yn ailgyflwyno cyfarfodydd wythnosol o'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid. Mae hyn yn ychwanegol at hyfforddiant ar gyfer aelodau staff i wella ac adnewyddu eu gwybodaeth am y systemau gwaith trwsio cynnal a chadw.
 • Bwriadwn ddefnyddio Facebook, cylchlythyrau, negeseuon testun a thaflenni i wella dulliau o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i breswylwyr.
 • Bydd y tîm rheoli incwm yn parhau i gefnogi preswylwyr i gynnal eu tenantiaeth drwy gynnig cefnogaeth a chyngor.

Gwella Mynediad i Wybodaeth a Gwasanaethau

Cylchlythyr LOOK

Fe wnaethom anfon holiadur atoch i ddeall mwy am eich barn am ein Cylchlythyr, LOOK ac i ganfod sut arall y medrwn roi gwybodaeth i chi beth sy'n digwydd. Ymatebodd 4.6% o denantiaid Tai Canolbarth Cymru a dyma oedd eich barn chi:

 
     
 
     

Fe wnaethom felly benderfynu ei bod yn bwysig dal ati i gyhoeddi cylchlythyr LOOK ond y dylem hefyd roi mwy o wybodaeth i bobl yn electronig drwy ddefnyddio e-bost a Facebook.

Porth Tenantiaid

Fe wnaethoch ddweud wrthym y byddai'n ddefnyddiol cael cyfrif ar-lein lle medrech roi adroddiad am atgyweiriadau, gweld cyfriflenni rhent a thalu ar-lein. Eleni fe wnaethom wahodd tenantiaid a phreswylwyr i helpu datblygu porth ar-lein newydd a fyddai o fudd i'n cwsmeriaid a rhoi mynediad uniongyrchol i wasanaethau. Cafodd y porth tenantiaid ei ddatblygu ac roedd ar gael i gwsmeriaid ym mis Hydref 2015 a gellir cael mynediad iddi drwy ddolen ar y wefan yma.

Archwilwyr Gwasanaethau Tenantiaid

Mae Archwilwyr Gwasanaethau Tenantiaid yn gweithio gyda staff Tai Canolbarth Cymru i ymchwilio rhai o'r gwasanaethau y gellid eu gwella. Yn 2014/15 ymchwiliodd yr Archwilwyr Gwasanaeth Tenantiaid y safon o unedau gwag yr oeddent yn eu cyflwyno i denantiaid newydd. Fel canlyniad, fe wnaethom y gwelliannau dilynol:

 • Mae'r Gymdeithas yn awr yn cyflogi Tîm Unedau Gwag mewnol i drwsio a glanhau unedau gwag i safon cyson a gytunwyd arno.
 • Datblygwyd rhestr wirio safonol ar gyfer ail-osod i sicrhau fod pob cartref yn cyrraedd y safon cyn y cyflwynir tenantiaid i denantiaid.
 • Ychwanegwyd set newydd o gwestiynau i ffurflenni adborth cwsmeriaid i gasglu adborth cwsmeriaid yn dilyn atgyfeiriad. Mae hyn yn rhoi cyfle i denantiaid ddweud wrthym beth yw eu barn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Sgyrsiau a Sglodion

Mae hwn yn gyfarfod anffurfiol a gynhaliwyd ar ddydd Iau olaf y mis o 6pm. Dros ddiod a phlatiaid o sglodion, fe'ch gwahoddir i ddod a chwrdd â staff i siarad â ni am unrhyw faterion sydd gennych neu syniadau ar sut y gallwn wella'r gwasanaeth a ddarparwn fel landlord.

Roofus Eating Chips

Dyddiadau 2020 yw:

30 Ionawr 2020   -   Clwb Pel-droed, Y Drenewydd
27 Chwefror 2020   -   Cyfnewidfa Yd, Y Trallwng
26 Mawrth 2020   -   Y Gwesty Commodore, Llandrindod
30 Ebrill 2020   -   Lleodiad TBA, Llanbedr Pont Steffan
28 Mai 2020   -   Lleodiad TBA, Aberystwyth
4 Mehefin 2020   -   Y Clwb Bowli, Machynlleth
30 Gorffennaf 2020   -   Lleodiad TBA, Tefyclo
27 Awst 2020   -   Lleodiad TBA, Llanfair-ym-Muallt
24 Medi 2020   -   Lleodiad TBA, Aberteifi
29 Hydref 2020   -   Lleodiad TBA, Llanidloes
26 Tachwedd 2020   -   Lleodiad TBA, Llanfyllin
10 Rhagfyr 2020   -   Lleodiad TBA, Caersws

Grŵp Adolygu Polisi

Gallwch wneud hyn o gysur eich cartref eich hun neu mewn gweithdy grŵp. Byddwn yn gofyn am eich sylwadau ar bolisïau sy'n effeithio arnoch chi neu'ch cartref. Gallent fod yn bolisïau newydd neu'n bolisïau presennol sydd angen eu hadolygu. Gallwch roi eich sylwadau dros y ffôn, drwy e-bost neu gydag eraill mewn gweithdy yn ein swyddfa yn y Drenewydd.

Grŵp Golygydd y Cylchlythyr

Helpwch ni i gynhyrchu a golygu cylchlythyr 'LOOK' Tai Canolbarth Cymru i ddatblygu a chynnwys erthyglau sy'n bwysig i chi.

Fforwm Tenantiaid a Phreswylwyr

Mae'r fforwm fel arfer yn cwrdd bob deufis ar Dydd Iau cyntaf y mis y nein swyddfa yn y Drenewydd (11.00 – 14.00). Mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i chi weithio gyda staff i ddeall a gwella'r polisïau a gweithdrefnau sy'n effeithio arnoch chi a'ch cartref. Dyma'ch cyfle i helpu gwneud gwahaniaeth go iawn i'r ffordd y mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn gweithredu.

Mae cofnodion o'r cyfarfodydd blaenorol ar gael yn yr adran Lawrlwytho ar y wefan yma.

Mae hwn yn fforwm agored ac mae croeso i unrhyw un ymuno â'r cyfarfodydd. Mae dyddiadau 2018 fel sy'n dilyn:

 • 10 Ionawr 2020
 • 06 Chwefror 2020
 • 05 Mawrth 2020
 • 02 Ebrill 2020
 • 07 Mai 2020
 • 04 Mehefin 2020
 • 02 Gorffennaf 2020
 • 06 Awst 2020
 • 03 Mehefin 2020
 • 01 Hydref 2020
 • 05 Tachwedd 2020
 • 03 Rhagfyr 2020

Bwrdd Rheoli

Bwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yw corff llywodraethu'r Gymdeithas ac mae'n gyfrifol am gyfarwyddo busnes y Gymdeithas ar ran cyfranddalwyr, tenantiaid, cyflogeion a'r gymuned yn gyffredinol. Y Bwrdd Rheoli sydd yng ngofal ac yn gyfrifol am reolaeth y Gymdeithas.

Mae o leiaf 7 a dim mwy na 15 lle ar y Bwrdd yn cynnwys 4 a neilltuwyd ar gyfer aelodau sy'n denantiaid. Yn ychwanegol, gall uchafswm o bump o bobl gael eu cyfethol i'r Bwrdd o bryd i'w gilydd am un ai ddiben neilltuol neu ddiben cyffredinol.

Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd y Gymdeithas yn y Drenewydd yn cychwyn am 5:30 o'r gloch. Mae dyddiadau 2019 fel sy'n canlyn:

 • Dydd Mercher 06 Mawrth 2019
 • TBA - Mehefin 2019
 • TBA - Medi 2019
 • TBA - Rhagfyr 2019

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Canolbarth Cymru

Cynhelir ddydd Mercher 5 Medi 2018 o 5:30pm yn Tŷ Canol, Y Drenewydd, Mae croeso i unrhyw un fynychu ond gofynnir i chi gysylltu â Janet Price, Swyddog Llywodraethiant cyn y cyfarfod i gadarnhau os gallwch fod yn bresennol.