Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad 2

Llesiant ein tenantiaid, preswylwyr, sefydliadau partner a'n staff yw ein blaenoriaeth absoliwt, a gallwn eich sicrhau ein bod yn adolygu arweiniad y Llywodraeth yn ddyddiol i sicrhau y gallwn ddarparu gwasanaethau craidd hanfodol i chi i'r graddau mwyaf posibl tra'n lleihau lledaeniad Covid-19.

Gwaetha'r modd, gwnaed y penderfyniad yn awr i gau swyddfeydd Tai Canolbarth Cymru yn y Drenewydd i'r cyhoedd tan hysbysiad pellach. Byddwch yn dal i fedru cysylltu gyda ni yn y ffordd arferol dros y ffôn, drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol a MyAccount. Gofynnir i chi nodi mai oriau agor newydd y llinell ffôn fydd 10 a.m. i 4 p.m. o ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener. Byddwch yn dal i fedru gadael neges rhwng 8 a.m. a 10 a.m. a rhwng 4 p.m. a 5 pm. Ar gyfer atgyweiriadau argyfwng yn unig y dylid gwneud galwadau tu allan i'r oriau yma. Gofynnir i chi fod yn amyneddgar os ydych yn ein ffonio, gan fod staff yn cyflawni gwahanol swyddi i'r arfer i gynnal gwasanaethau hanfodol.

Dim ond atgyweiriadau argyfwng a gwaith iechyd a diogelwch hanfodol y byddwn yn ei wneud i'n cartrefi o hyn ymlaen er mwyn gostwng cysylltiad wyneb i wyneb heb fod yn hanfodol gyda thenantiaid a phreswylwyr.

Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth ac i gryfhau ymbellhau cymdeithasol gofynnir i chi ymatal rhag defnyddio ardaloedd chwarae Tai Canolbarth Cymru.

Sylweddolwn fod hwn yn amser anodd a phryderus iawn ac y gallai effeithio ar incwm rhai tenantiaid. Gofynnir i chi edrych ar ddatganiadau cynharach gyda dolenni i wefannau am y coronafeirws a hawlio budd-daliadau. Os hoffech gael cyngor neu arweiniad ychwanegol anfonwch e-bost at ein Tîm Rheoli Incwm ar imt@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030 os gwelwch yn dda.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa'n barhaus ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan a'n cyfrif Facebook. Gofynnir i chi edrych yn gyson ar y sianeli hyn lle'n bosibl neu ein ffonio ar 0300 111 3030.

Hoffem eich sicrhau fod ein timau yma i'ch helpu mewn unrhyw ffordd y gallant yn ystod y cyfnod anodd hwn.