Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad 1

Lles tenantiaid, preswylwyr, sefydliadau partner a'n staff yw ein blaenoriaeth lwyr, a gallwn eich sicrhau ein bod yn rhoi ein sylw pennaf i iechyd a diogelwch.

Rydym yn parhau i adolygu'r sefyllfa i sicrhau ein bod yn cynnal gwasanaethau i chi i'r graddau mwyaf posibl. Mae ein swyddfa yn y Drenewydd yn parhau ar agor. Cyfarfu staff yn eu timau ddoe i drafod a chynllunio ar gyfer parhad gwasanaeth a hyfforddiant fel canlyniad i coronafeirws ar gyfer pob maes o'r busnes.

Hysbyswyd ein holl staff am y canllawiau cyfredol a sicrhau y cynhelir y safonau uchaf posibl o hylendid. Bydd angen i unrhyw staff a gaiff eu cynghori i hunan-ynysu wneud hynny ac ni fyddant yn dod i gysylltiad gyda thenantiaid a phreswylwyr.

Sylweddolwn y bydd rhai ohonoch yn bryderus am gael ymwelwyr i'ch cartref. Lle bynnag sy'n bosibl, byddwn yn darparu gwasanaethau dros y ffôn neu'n electronig i osgoi ymweliadau i gartrefi tenantiaid. Lle mae angen ymweliadau, rydym wedi cyflwyno gweithdrefnau newydd i sicrhau eich diogelwch chi yn ogystal â'n staff a chontractwyr cyn mynd i mewn i'ch cartref. Mae hyn yn cynnwys defnyddio hylif diheintio dwylo a menig a gofyn ychydig o gwestiynau i chi cyn yr apwyntiad am unrhyw symptomau coronafeirws ac oes oes unrhyw un yn yr aelwyd wedi teithio'n ddiweddar.

Gadewch i ni wybod ar 0300 111 3030 os amheuir neu y cadarnhawyd fod coronafeirws arnoch chi neu aelod o'ch aelwyd, neu bod angen i chi hunan-ynysu fel y gallwn reoli ein cysylltiad gyda chi. Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol a dim ond i'r rhai sydd â hawl dilys i'w gwybod y rhoddir yr wybodaeth.

Bydd mesurau rheoli heintiad, yn cynnwys pwysigrwydd defnyddio hylif diheintio dwylo yn parhau i gael eu tanlinellu yn ein swyddfeydd a'r cynlluniau a reolwn. Bydd y mesurau rheoli hyn yn parhau i gael ei diwygio yn dilyn canllawiau y Llywodraeth.

Cafodd pob cyfarfod cyhoeddus a digwyddiad eu gohirio neu eu canslo a threfnir unrhyw gyfarfodydd mewnol yn defnyddio cyfleusterau cyfarfodydd rhithiol.

Sylweddolwn fod hwn yn amser anodd a pryderus iawn ac y gall effeithio ar incwm rhai tenantiaid a phreswylwyr. Cliciwch ar y ddolen islaw i gael gwybodaeth am coronafeirws a hawlio budd-daliadau. Mae Tai Canolbarth Cymru yn ymroddedig i gyhoeddiad y Llywodraeth na chaiff unrhyw denantiaid eu troi o'u cartrefi fel canlyniad i galedi ariannol oherwydd coronafeirws. Gadewch i'ch cyngor wybod os gwelwch yn dda am unrhyw newidiadau yn eich incwm os ydych yn hawlio budd-dal tai ar hyn o bryd. Os hoffech gyngor neu ganllawiau ychwanegol e-bostiwch ein Tîm Rheoli Incwm ar: imt@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030.

https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Gadewch i ni wybod yn syth os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Mae cyngor cyhoeddus i'r cyhoedd ar gael ar y dolenni dilynol:

https://gov.wales/coronavirus

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

https://ww.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

https://www.acas.org.uk/coronavirus

 

Coronafirws A Hawlio Budd-daliadau

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i gael gwybodaeth am coronafirws a hawlio budd-daliadau.

https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Sylwch: Gadewch i'ch Cyngor wybod os gwelwch yn dda am unrhyw newidiadau yn eich incwm os ydych yn hawlio budd-dal tai ar hyn o bryd.

Coronafirws a hawlio budd-daliadau. Defnyddiwch y ddolen ar waelod yr adran hon.