Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Coronafeirws (COVID-19) - Canllawiau Ar Gyfer Taliadau Rhent

Sylweddolwn fod hwn yn gyfnod anodd iawn i bawb ac y gall rhai preswylwyr fod yn poeni am fedru gwneud taliadau rhent. Gall y dilynol eich helpu:

 

  • Os ydych yn dal i fod yn derbyn eich incwm arferol, talwch eich rhent yn ôl yr arfer os gwelwch yn dda.

 

  • Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai ac nad yw eich incwm wedi newid, daliwch ati i wneud unrhyw daliadau yn ôl yr arfer os gwelwch yn dda.

 

  • Os ydych yn derbyn peth Budd-dal Tai, a bod eich incwm wedi gostwng, hysbyswch y cyngor fel y gall eich Budd-dal Tai gynyddu. Y peth gorau yw gofyn i'r cyngor wneud taliadau'n uniongyrchol i Tai Canolbarth Cymru:

Powys   -   https://en.powys.gov.uk/article/5075/Change-of-address-and-circumstances-Benefits-or-Awards

Ceredigion   -   https://www.ceredigion.gov.uk/resident/benefits/application-forms/

 

  • Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ond bod eich incwm wedi gostwng, hysbyswch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar eich tudalen Credyd Cynhwysol fel y gall yr Elfen Tai gynyddu.

 

  • Os ydych yn talu eich rhent eich hunan a bod eich incwm wedi gostwng, efallai y gallwch hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein. Byddwch angen eich rhif Yswiriant Gwladol a chyfeiriad e-bost cyfredol.

https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

 

  • Gallwch hefyd hawlio Budd-dal Treth Gyngor:

Powys   -   https://en.powys.gov.uk/article/4813/Council-Tax-reductions

Ceredigion   -   https://www.ceredigion.gov.uk/resident/benefits/application-forms/

 

  • Os na all eich cyflogwr dalu eich cyflog mwyach, efallai y gallant hawlio 80% o'ch cyflog drwy gynllun cyfnod seibiant (furlough) y Llywodraeth:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-guidance-for-employees

 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach am eich rent, neu os ydych yn cael anhawster i hawlio Credyd Cynhwysol, cysylltwch os gwelwch yn dda â'n Tîm Rheoli Incwm, drwy e-bost imt@mid-walesha.co.uk neu ffonio 0300 111 3030 (llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm dydd Llun i ddydd Gwener). Gwnawn ein gorau i'ch helpu i ganfod y datrysiad gorau a pha fudd-daliadau y gallech eu hawlio.

 

Hoffem eich sicrhau na fyddwn yn troi neb o'u cartrefi oherwydd caledi ariannol a achosir gan y Coronafeirws.