Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Coronafeirws (COVID19)

Gyda Coronafeirws (COVID19) yn datblygu mewn cynifer o wledydd ym mhedwar ban byd ac yn awr wedi ei ddiffinio fel pandemig, byddwn yn dilyn yn agos y canllawiau a gyhoeddir gan y Llywodraeth a chyrff iechyd cyhoeddus.

Llesiant ein tenantiaid, sefydliadau partner a’n staff yw ein blaenoriaeth absoliwt, a gallwn eich sicrhau ein bod yn rhoi sylw lwyr i’ch iechyd a diogelwch.

Cafodd ein holl staff eu hysbysu am y canllawiau presennol a sicrhau y caiff y safonau hylendid uchaf posibl eu cynnal.

Bydd angen i unrhyw aelod o staff a gynghorir i hunanynysu wneud hynny ac ni fyddant yn dod i gysylltiad gyda thenantiaid. Yn yr un modd, os ydych chi neu aelod o’ch aelwyd yn dangos arwyddion o symptomau coronafeirws a’ch bod yn hunanynysu yn dilyn cyngor y llywodraeth, gofynnir i chi ein hysbysu cyn gynted ag sydd modd fel y gallwn reoli ein cysylltiad gyda chi. Cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 111 3030 os gwelwch yn dda. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol a dim ond i rai sydd â hawl dilys i’w gwybod y byddwn yn ei rhoi.

Fel mesur ataliol a diogelwch pawb bydd ein staff yn eich holi cyn eich apwyntiadau i helpu dynodi lle na chânt eu cynghori i ymweld â chi neu i chi ymweld â’r swyddfeydd. Efallai na fedrwn gwblhau eich ymweliad os gwrthodwch ateb y cwestiynau.

Os daw aelod o staff ar ôl cyrraedd cartref i wybod fod rhywun yn yr aelwyd yn dangos symptomau sy’n gysylltiedig gyda Coronafeirws neu’n teimlo’n wael byddant yn asesu’r sefyllfa a gallant benderfynu aildrefnu’r ymweliad.

Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Mae cyngor cyffredinol ar gael ar y dolenni dilynol:

https://gov.wales/coronavirus

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19