Y Cap Budd-daliadau

Mae'r Cap Budd-daliadau yn derfyn ar gyfanswm y budd-daliadau y gall aelwyd 'oedran gwaith' ei dderbyn. Bydd y cap yn dal i fod yn weithredol os yw un person o oedran gwaith.

Gall aelwyd fod yn berson sengl, yn gwpl neu berson sengl/cwpl gyda phlant y maent yn gyfrifol amdanynt ac sy'n byw gyda nhw.

Os yw'r cap yn weithredol i chi caiff y swm o arian a gewch uwchben terfyn y Cap Budd-daliadau ei dynnu oddi ar eich Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol.

Faint yw'r cap?

Os ydych yn cael Budd-dal Tai, y cap yw:

  • £384.62 yr wythnos (£20,000 y flwyddyn) os ydych yn gwpl, p'un ai yw'ch plant yn byw gyda chi ai peidio
  • £384.62 yr wythnos (£20,000 y flwyddyn) os ydych yn sengl a bod eich plant yn byw gyda chi
  • £257.69 yr wythnos (£13,400 y flwyddyn os ydych yn sengl ac nad oes gennych blant, neu os nad yw'ch plant yn byw gyda chi.

Pa fudd-daliadau gaiff eu cynnwys yn y cap?

Mae'r cap yn weithredol i incwm eich aelwyd o'r rhan fwyaf o fudd-daliadau, yn cynnwys Budd-dal Plant, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Budd-dal Tai, Credyd Treth Plant, Lwfans Mamolaeth a Budd-dal Analluedd.

Pa fudd-dal fydd yn eithrio aelwydydd o'r cap budd-dal?

  • Credyd Treth Gwaith
  • Elfen cymorth y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Pensiwn Gweddwon Rhyfel
  • Lwfans Byw i'r Anabl neu Daliadau Annibyniaeth Personol
  • Budd-dal Anafiadau Diwydiannol
  • Taliadau Cynllun Iawndal Lluoedd Arfog
  • Taliadau Cynllun Pensiwn Rhyfel

Beth fedrwch ei wneud os yw'r cap yn effeithio arnoch chi?

Caiff eich Budd-dal Tai neu daliad Credyd Cynhwysol ei ostwng,

Cysylltwch â ni ar 0300 111 3030 neu IMT@mid-walesha.co.uk.