Cylchlythyr Mewn Ffocws

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr Mewn Ffocws

Barcud Yn Bwrw Iddi

Yn dilyn dros ddwy flynedd o gynllunio, mae'r broses o uno dwy gymdeithas dai yn y canolbarth a'r gorllewin wedi'i chwblhau yr wythnos hon.

Cadarnhaodd byrddau Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion yn ffurfiol ym mis Mai eu penderfyniad i uno, ac yn dilyn chwe mis o waith ymgynghori a gwaith yn ymwneud â diwydrwydd dyladwy ac ar ôl cael cymeradwyaeth derfynol y cyfranddalwyr a'r benthycwyr cafodd y broses uno ei chwblhau ddydd Sul, 1 Tachwedd 2020. Dyma'r tro cyntaf erioed i gymdeithas dai draddodiadol a sefydliad trosglwyddo stoc uno â'i gilydd yng Nghymru.

Bydd Barcud yn berchen ar dros 4,000 o gartrefi ledled Ceredigion, Powys a Gogledd Sir Benfro a Sir Gâr, ac yn eu rheoli. Mae grŵp Barcud yn cynnwys Gofal a Thrwsio Powys, EOM a'r Gymdeithas Gofal.

Dywedodd llefarydd ar ran Barcud fod yr uno'n dilyn llawer o waith ymgynghori â phreswylwyr y ddwy gymdeithas dai bresennol. Mae gwaith ymgynghori â thenantiaid a lesddeiliaid wedi bod yn mynd rhagddo yn y ddwy gymdeithas dai. Roedd Cyd-banel Tenantiaid a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Fforwm Tenantiaid a Phreswylwyr Tai Canolbarth Cymru a Grŵp Monitro Tai Ceredigion yn hollol gefnogol i'r uno, a buont yn gweithio'n galed i sicrhau'r canlyniad gorau i denantiaid.

Meddai Karen Oliver, Cadeirydd Barcud: "Mae cwblhau'r manylion ar gyfer yr uno wedi cymryd amser, a hynny'n gywir ddigon, oherwydd roedd angen i bob partner a phob cyllidwr deimlo'n hyderus y byddai'r trefniant o fudd i'n tenantiaid. Mae'r hyder hwnnw yn bodoli erbyn hyn ac rydym wedi cael caniatâd i greu cymdeithas dai newydd a chryf ar gyfer canol Cymru."

Meddai Steve Jones, Prif Weithredwr Grŵp ar gyfer Barcud: "Mae'r ddwy gymdeithas dai yn arddel yr un gwerthoedd a'r un uchelgais, sef ymdrin â'r prinder tai fforddiadwy o safon y mae eu hangen yn fawr yn y canolbarth a'r gorllewin. Rydym yn barod i fynd i'r afael â'r heriau y mae'r sector tai lleol yn eu hwynebu, a gyda'n partneriaid mewn awdurdodau lleol a gyda chymorth Llywodraeth Cymru byddwn mewn sefyllfa gryfach fyth i allu parhau i weithio tuag at yr amcan hwnnw. Byddwn yn parhau i wrando ar ein tenantiaid a gweithio'n galed i ddatblygu gwasanaeth sy'n diwallu anghenion ein cymunedau.

"Rydym o'r farn y bydd gweithio fel un sefydliad yn cryfhau ein gwasanaethau ac yn ein galluogi i ddefnyddio ein hadnoddau a'n harbenigedd ar y cyd i helpu i gynnal a chadw, gwella ac adeiladu cartrefi fforddiadwy o safon, sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, yn ein cymunedau. Rydym yn byw ac yn gweithio yn y cymunedau hynny ac rydym am i'n tenantiaid a'n staff fod yn falch o'r gwasanaethau a ddarperir gennym. Gyda dealltwriaeth drylwyr ein tîm o anghenion yr ardal, a'n cryfder a'n heffeithlonrwydd ar y cyd, byddwn yn gallu diwallu ystod o anghenion o ran tai yng nghanol Cymru."

Meddai Karen Oliver, Cadeirydd Barcud: "Rydym yn ddiolchgar i bob un o'r cynghorwyr proffesiynol am eu gwaith trwyadl a'u gwasanaeth ardderchog a'n galluogodd i gyrraedd y sefyllfa'r ydym ynddi heddiw. Hoffwn achub ar y cyfle hwn hefyd i ddiolch i bob un o'm cydweithwyr yn Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru am eu holl ymdrech a'u holl waith caled yn ystod y broses uno, wrth iddynt orfod ymdopi hefyd â'r straen ychwanegol y mae Covid-19 wedi'i achosi. Mae'r ffaith ein bod wedi sicrhau'r canlyniad hwn heddiw yn brawf o'u hymdrechion nhw ac o ymrwymiad fy nghyd-aelodau ar y Bwrdd Cysgodol."

Llun: Prif Weithredwr Grŵp Barcud, Steve Jones tu allan i'r Brif Swyddfa yn Llanbedr Pont Steffan.