Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn rhan o Gynllun Cofrestr Tai Gyffredin Cyngor Sir Powys a Chofrestr Tai Gyffredin Cyngor Ceredigion. Mae hyn yn golygu nad yw Tai Canolbarth Cymru yn cadw ei rhestr aros ei hun ar gyfer cartrefi yn y naill sir na'r llall. Gweler y penawdau ar wahân ar gyfer y ddwy sir islaw i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am gartref.

Powys

Os ydech chi'n chwilio am dai fforddiadwy ym Mhowys, cliciwch isod lle byddwch gwneud cais am dy ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd I wybodaeth ar y Chynllun Dyrannu Tai Cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio ym Mhowys, manylion am syt y caiff blaenoriaeth ei penderfynu rhwng ymgeiswyr, a llawer o gyngor arall.

Mae copi o Bolisi'r Gofrestr Tai Gyffredin ar gael yn ardal lawrlwytho ein gwefan.

https://cy.powys.gov.uk/article/2657/Gwneud-cais-am-dy-cymdeithasol

Ceredigion

Os ydych yn edrych am gartref yng Ngheredigion, y cam cyntaf yw cysylltu â thîm tai Cyngor Ceredigion ar 01545 574123. Byddant yn eich llywio drwy'r broses gais ac yn cynnig y datrysiad tai gorau i chi yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddwch.

Mae copi o Bolisi Dyrannu Cyffredin Ceredigion ar gael yn ardal lawrlwytho ein gwefan. Mae mwy o wybodaeth hefyd yw gael yma:

https://www.ceredigionhousingoptions.cymru/

Tenantiaethau Cynaliadwy

Mae Tai Canolbarth Cymru yn ymroddedig i sicrhau y gall unrhyw berson sy'n byw yn ein cartrefi gynnal eu tenantiaeth. Gyda hyn mewn golwg, mae rhai mesurau o fewn y broses gais i sicrhau y gall ein tenantiaid gynnal eu tenantiaethau, sef:

1. Cynllunydd Cyllideb

Mae'r Cynllunydd Cyllideb yn gofyn i chi restru eich incwm a'ch gwariant fydd yn ein helpu i ganfod os gallwch 'fforddio' ymrwymiadau ariannol rhentu cartref gennym. Gallech fod eisoes yn rhentu eich cartref presennol neu efallai mai hyn yw eich cartref cyntaf, ond hoffem sicrhau y gallwch gynnal eich tenantiaeth gyda ni am amser maith.

Os teimlwn na fyddwch yn gallu cyflawni ymrwymiadau ariannol byw yn un o'n cartrefi, yna'n hytrach na gwrthod eich cais byddwn yn awgrymu eich bod yn cwrdd â rhywun a all gynnig cyngor ar drefnu cyllideb a fydd gobeithio yn eich cynorthwyo i gynyddu eich incwm neu ostwng eich gwariant.

Fodd bynnag, pe byddech yn dewis peidio llenwi Cynllunydd Cyllideb a'i ddychwelyd atom, ni fyddwn yn gallu eich ystyried ar gyfer un o'n cartrefi.

2. Cyfrif Banc

Gyda'r Credyd Cynhwysol ar fin gael ei gyflwyno (y ffordd newydd o dalu pob budd-dal mewn un cyfrif i'r rhai sy'n derbyn budd-daliadau), rydym eisiau sicrhau fod gan ein holl denantiaid gyfrifon banc. Yn y dyfodol, ni fyddwch yn gallu derbyn budd-daliadau, yn cynnwys budd-dal tai, heb fod â chyfrif banc.

Gofynnir i chi nodi ar y Cynllunydd Cyllideb os oes gennych gyfrif banc ai peidio.

Soniwch wrthym os gwelwch yn dda os nad oes gennych gyfrif banc ar hyn o bryd ac yr hoffech gael un.

3. Rhent

Os cewch gynnig un o'n cartrefi byddwch yn llofnodi cytundeb tenantiaeth sy'n dweud yng nghymal 1.1 "Mae pob taliad ... yn ddyledus ymlaen llaw ar ddiwrnod cyntaf pob wythnos". Pan fydd ein Swyddog Tai Cymunedol yn cwrdd â chi yn eich cartref newydd i drosglwyddo’r agoriadau/allweddi, disgwylir i chi dalu un wythnos o rent iddynt p'un ai a wnaed cais am fudd-dal tai ai peidio. Os dymunwch dalu'n fisol yna dylai hyn hefyd fod ymlaen llaw ond gellir ei drafod ar y pryd.

Os na allwch dalu un wythnos o rent cyn neu pan roddir yr agoriadau/allweddi, yna byddwn yn dileu'r cynnig ac ni fyddwn yn symud ymlaen gyda'r denantiaeth.

4. Cynnig Llety

Os cewch gynnig cartref gyda ni, byddwn yn adolygu eich Cynllunydd Cyllideb ac yn gwirio fod gennych gyfrif banc.

Yn ystod yr adolygiad Cynllunydd Cyllideb, byddwn yn eich cyfeirio i siarad gyda chynghorydd os oes unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau ariannol. Byddwn yn trefnu'r gwasanaeth yma i chi ac mae'n rhad ac am ddim.

Os na allwch brofi fod gennych gyfrif banc neu os nad oes gennych un, byddwn yn dileu'r cynnig ac ni fyddwn yn symud ymlaen gyda'r denantiaeth.

Y Cam Nesaf

Pan ddaw un o'n cartrefi ar gael byddwn fel arfer yn cysylltu gyda'r ymgeisydd uchaf ar y Gofrestr Tai Gyffredin ac yn trefnu cyfle iddynt weld y cartref.